กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

AOCSC Requalification Visit

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ โดยศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ได้รับการรับรองคุณภาพเป็นศูนย์วิจัยทางคลินิกของ AO Foundation

Read more
พิธีมอบวารสาร The Bangkok Medical Journal Vol.13 no.2

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ได้มีพีธีมอบวารสารแก่ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคุณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

Read more
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 9 วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559‏

จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย R2R

Read more
Routine to Research to Innovation

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ สร้างสรรค์โปรเจค R to R to I (routine to research to innovation) ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท

Read more
การจัดงานประชุม APAME 2016

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 รศ.นพ.จิโรจน์ สุชาโต หัวหน้าบรรณาธิการ The Bangkok Medical Journal และทีมศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เข้าประชุมหารือ “การจัดงานประชุม APAME 2016” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ปีที่แล้วจัดที่ประเทศฟิลิปปินส์

Read more
ภาพกิจกรรมงาน Quality Forum 2015

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ให้ความรู้ผู้ที่สนใจทำวิจัย พร้อมแนะนำการทำR2R ให้ได้ไปถึงวิจัยโลก ในหัวข้อ From R2R to global research โดยนพ. ชัยยศ คุณานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ และ นพ. ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร Research & Development Specialist

Read more
The Second Colorectal Disease Symposium 2015

ภาพกิจกรรมงาน THE SECOND COLORECTAL DISEASE SYMPOSIUM ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2558 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ได้มีส่วนร่วมออกบูทนำเสนอความรู้ทางการแพทย์ นำวารสาร The Bangkok Medical Journal ไปเผยแพร่

Read more
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดงานวิจัย แสดงถึงความสำเร็จของงานวิจัยที่เกิดขึ้น โดยศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจัดเวทีให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยคัดเลือกงานวิจัยดีเด่นของปี พ.ศ. 2557 - 2558

Read more
พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้ผู้เขียนบทความ The Bangkok Medical Journal

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณ เนื่องในโอกาสที่ The Bangkok Medical Journal อายุครบ 5 ปี


Read more
เปิดตัว The Bangkok Medical Journal Vol.10

วันอังคารที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา มีงานเปิดตัว The Bangkok Medical Journal Vol.10 โดย นพ.จิโรจน์ สุชาโต หัวหน้ากองบรรณาธิการและคณะผู้เขียนบทความมอบวารสารแด่ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ Group CEO & President

Read more
World Congress of Surgery 2015

ส่วนหนึ่งในกิจกรรมBDMS งานประชุมศัลยศาสตร์โลก ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2015 เพื่อนำเสนอความรู้ ความก้าวหน้าของการรักษาที่ได้รวบรวมไว้ใน The Bangkok Medical Journal ทุกฉบับ พร้อมทั้งเปิดรับบทความจากแพทย์ทั่วโลก

Read more