Guiding Research and Innovation for BDMS

RESEARCH&INNOVATION & DEVELOPMENT

RESEARCH&INNOVATION & DEVELOPMENT

สนับสนุนงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพโดยทีมผู้มีความรู้ประสบการณ์
RESEARCH & INNOVATION & DEVELOPMENT
HEALTH INFORMATION

HEALTH INFORMATION

ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพรอบด้าน เน้นความถูกต้อง แม่นยำ ทันเหตุการณ์
HEALTH INFORMATION
THE BANGKOK MEDICAL JOURNAL

THE BANGKOK MEDICAL JOURNAL

วารสารที่เผยแพร่แนวทางการรักษาผู้ป่วยให้กับแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์
THE BANGKOK MEDICAL JOURNAL
Health Literacy

Health Literacy

Health Literacy
Annual Report

Annual Report

Annual Report
BDMS Research Highlight

BDMS Research Highlight

BDMS Research Highlight
Research Tools

Research Tools

Research Tools
IRB Document

IRB Document

IRB Document
Health Assessment

Health Assessment

Health Assessment
About Us

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเป็น “ผู้นำทาง” ด้านวิจัยและนวัตกรรม ใน BDMS

เริ่มให้บริการข้อมูลแก่บุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (11/11/11) โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าถึงองค์ความรู้ทางวิชาด้านการแพทย์ พร้อมทั้งต่อยอดให้เกิดงานวิจัยทางด้านคลินิกและด้านสุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและพนักงานต่อไป

  • วิสัยทัศน์ : ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเป็นผู้นำด้านการวิจัยสุขภาพในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกระบวนการและผลงานที่อยู่ในมาตรฐานวิชาการและจริยธรรม
  • ยุทธศาสตร์ : ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะใช้ยุทธศาสตร์สี่ประการเพื่อพัฒนาคนและเครือข่ายให้สามารถคิดและทำวิจัยด้วยกัน โดยไม่พัฒนาคนหรือการวิจัยแบบโดดเดี่ยว
  • พันธกิจ : ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย ทั้งการวิจัยทางคลินิก และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
0+
Projects
0+
Articles
0+
Journal Issues

BHRC Youtube Channel

บทความสุขภาพ