About Us

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเป็น “ผู้นำทาง” ด้านวิจัยและนวัตกรรม ใน BDMS

เริ่มให้บริการข้อมูลแก่บุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (11/11/11) โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าถึงองค์ความรู้ทางวิชาด้านการแพทย์ พร้อมทั้งต่อยอดให้เกิดงานวิจัยทางด้านคลินิกและด้านสุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและพนักงานต่อไป

  • วิสัยทัศน์ : ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเป็นผู้นำด้านการวิจัยสุขภาพในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกระบวนการและผลงานที่อยู่ในมาตรฐานวิชาการและจริยธรรม
  • ยุทธศาสตร์ : ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะใช้ยุทธศาสตร์สี่ประการเพื่อพัฒนาคนและเครือข่ายให้สามารถคิดและทำวิจัยด้วยกัน โดยไม่พัฒนาคนหรือการวิจัยแบบโดดเดี่ยว
  • พันธกิจ : ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย ทั้งการวิจัยทางคลินิก และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
0+
Projects
0+
Articles
0+
Journal Issues

BHRC Youtube Channel

บทความสุขภาพ