RESEARCH & INNOVATION & DEVELOPMENT

ทำวิจัย

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย ทั้งการวิจัยทางคลินิก และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านวิชาการ ทักษะและจริยธรรมการวิจัย อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านงานวิจัย และการพัฒนาของโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลในเครือข่าย และพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คู่มือ เอกสาร เครื่องมือ สำหรับทำวิจัย

อบรมวิจัย

Scroll to Top