การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า

แจกฟรี Ebook จำนวน 6 เล่ม เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า โดยโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030”

FutureTales LAB by MQDC และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA : National Innovation Agency, Thailand

Future of Living – อนาคตของการใช้ชีวิต

Future of Work – อนาคตของการทำงาน

Future of Learning – อนาคตของการเรียนรู้

Future of Play – อนาคตของความเพลิดเพลิน

Future of Mobility – อนาคตของการเดินทาง

Future of Sustainability – อนาคตของความยั่งยืน

แหล่งที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573
(“Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” FutureTales LAB by MQDC และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA : National Innovation Agency, Thailand )

Scroll to Top