Main


Message

วันที่ ประกาศ
2015-10-13 เอกสารประกอบการอบรม Biostatistics 1-2 ตุลาคม 2558
2015-06-15 อบรม Protocol Writing
2015-06-05 แนวทางการทำเอกสารโครงร่างการวิจัย และแนวปฏิบัติเพื่อได้รับการสนับสนุนการทำโครงร่างการวิจัย
2015-05-20 เอกสารการอบรม Basic Reasarch 19-20 พฤษภาคม ณ สมิติเวชศรีราชา
2015-05-18 ประชาสัมพันธ์แนวทางการขออนุมัติเพื่อดำเนินโครงการวิจัยในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
2015-05-18 แนวทางการขอรับทุนส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับแพทย์เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
2015-05-11 แบบฟอร์มการแก้ไข ต่อ IRB (ผล 2 /3)
2015-04-08 เอกสารประกอบการ อบรม Basic Research ครั้งที่ 1
2015-04-08 ภาพบรรยากาศ อบรม Basic Research ครั้งที่ 1 (หลักสูตร 2 วัน 23,31 มี.ค.58)
2015-03-16 แบบฟอร์มขออนุญาตทำวิจัย
2015-03-16 Protocol Summary
2015-02-20 แบบขอรับการพิจารณารับรอง
2015-02-20 IRB-เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย/อาสาสมัคร
2015-02-20 IRB-หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
2014-12-22 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยทางคลีนิคในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งผิวหนัง
2014-11-19 เอกสารการอบรม Research Methodology วันที่ 20 ตุลาาคม
2014-10-01 เชิญอบรม Research Methodology วันจันทร์ ที่ 20 ต.ค. 57
2014-09-05 Protocol Template
2014-09-05 Requisition Form for Research Grant
2014-08-14 ประกาศใช้ระบบ Research Portal
2014-08-14 Research Methodology 26-27 AUG 2014
2014-08-14 จะเริ่มทำวิจัยได้อย่างไร

Article

วันที่ หัวข้องานวิจัย
2016-04-20 การศึกษาย้อนหลังการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบของโรงพยาบาลกรุงเทพตราด
2016-02-12 ผลของการทำ hourly rounding และการเกิดHigh level Phlebitis/Infiltrationในผู้ป่วยเด็ก1เดือน – 5ปี ในโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ปี 2557
2015-11-06 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการDM Type2 Pathway
2015-11-06 การศึกษาผลทางเศรษฐศาสตร์ของงานติดตามและตรวจวัดระดับยา Amikacin ในเลือดโดยเภสัชกรคลินิก ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
2015-11-06 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะก่อนเบาหวาน ในผู้ที่มาตรวจสุขภาพประจำปีที่ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ปี พ.ศ. 2554-2555
2015-11-06 การประยุกต์ใช้แบบคัดกรอง Nutrition Alert Form เทียบกับแบบคัดกรอง Mini Nutrition Assessment ในผู้สูงอายุศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
2015-11-06 เปรียบเทียบวิธีการหยอดยาขยายรูม่านตา ต่อประสิทธิภาพการขยายของรูม่านตาในผู้ป่วยนอกแผนกตา หู คอ จมูก
2015-01-29 การศึกษาผลทางเศรษฐศาสตร์ด้านความคุ้มค่าของงานติดตามและตรวจวัดระดับยา Amikacin
2015-01-29 ผลลัพท์การรักษาผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกรุงเทพ
2015-01-29 DM Type2 pathway
2015-01-28 0
2014-09-04 Cardiac cephalalgia in unstable angina patient
2014-09-04 Observational unit management of several Hypoglycemic diabetic patients in the emergency department: a prospective comparative study
2014-08-19 Clinical Implications of Direct Epicardial Implantation of Angiogenic Precursor Cell for Heart Failure