กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

บรรยายพิเศษ Current Challenges in Health Economics Evaluation

เรียนรู้ถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง Health กับ Economics เรื่องการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมและได้ประโยชน์ โดย ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์อุบัติเหตุและออร์โธปิดิกส์ในเครือBDMS เพื่อตอบคำถาม อาทิ การรักษาที่ดีขึ้น
จะต้องลงทุนเพิ่มหรือลดเท่าไหร่? โดยนำศาสตร์ของ Health Economics มาใช้วิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาล ทางเลือกในการจัดการทรัพยากร
การวางแผนการลงทุน เมื่อถูกนำมาวิเคราะห์ในมุมมองของคนไข้เพื่อให้เกิดผลดีกับคนไข้สูงสุด ตอบสนองความต้องการบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดe>

Download เอกสารประกอบการบรรยาย

Share: