เกี่ยวกับศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

Annual Report

วิสัยทัศน์

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเป็นผู้นำด้านการวิจัยสุขภาพในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกระบวนการและผลงานที่อยู่ในมาตรฐานวิชาการและจริยธรรม

ยุทธศาสตร์

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะใช้ยุทธศาสตร์สี่ประการเพื่อพัฒนาคนและเครือข่ายให้สามารถคิดและทำวิจัยด้วยกัน โดยไม่พัฒนาคนหรือการวิจัยแบบโดดเดี่ยว

  • การทำงานกับภาคีและเครือข่าย
  • การจัดการความรู้และวิทยาการ
  • การเสริมสร้างความสามารถ
  • การทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข

พันธกิจ

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย ทั้งการวิจัยทางคลินิก และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านวิชาการ ทักษะและจริยธรรมการวิจัย อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านงานวิจัย และการพัฒนาของโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลในเครือข่าย และพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ