แบบสำรวจสุขภาพ

แบบประเมินภาวะซึมเศร้า

ในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ บ่อยแค่ไหน
แหล่งข้อมูล: Pfizer Inc.

Depression Questionnaire

Over the last 2 weeks, how often have you been bothered by any of the following problems?
Source: Pfizer Inc.

แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง

ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมานี้ท่านมีอาการ พฤติกรรมหรือความรู้สึก ต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด โปรดเลือกข้อมูลลงในช่องแสดงระดับอาการที่เกิดขึ้นกับตัวท่าน ตามความเป็นจริงมากที่สุด

Stress Self-Assessment and Analysis

In the past 2 months, have you ever experienced any degrees of the following behaviors or feelings? Please select the appropriate level according to your true experience.
Department of Mental Health, Ministry of Public Health

Diabetes Risk Assessment Form

Diabetes screening is useful in searching for patients who have no diabetic symptoms, in order to provide patients with the diagnosis and treatment at an early stage. However, knowledge of diabetes risk results in a more effective and economical screening process.
Source: Thailand Clinical Practice Guidelines for Diabetes 2014

การประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

การตรวจคัดกรองมีประโยชน์ในการค้นหาผู้ซึ่งไม่มีอาการ เพื่อการวินิจฉัยและให้การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก อย่างไรก็ดี การทราบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ทำให้การคัดกรองประหยัดคุ้มค่าขึ้น ที่มาแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557

ประเมินความเสี่ยงโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป) ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลโรงพยาบาลเปาโล

มะเร็งต่อมลูกหมากหรือระบบทางเดินปัสสาวะชาย

มะเร็งต่อมลูกหมากหรือระบบทางเดินปัสสาวะชาย (กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป) ขอขอบคุณข้อมูลโรงพยาบาลเปาโล

แบบประเมินความเสี่ยงโรคทางนรีเวชและมะเร็งสตรี

โรคทางนรีเวชและมะเร็งสตรี (กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป) ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลโรงพยาบาลเปาโล

แบบประเมินความเสี่ยงมะเร็งเต้านม

แบบประเมินความเสี่ยงมะเร็งเต้านม (กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป) ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล โรงพยาบาลเปาโล

  • 1
  • 2