IRB DOCUMENT

1. เอกสารสำหรับผู้วิจัย

(ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณนวนพ โทร 02-755-1171 หรือ Email : [email protected])

3. วิธีการดำเนินการมาตรฐาน Standard Operating Procedures (SOPs)

4. ขั้นตอนการส่งโครงร่างการวิจัยเข้ารับการพิจารณาทบทวน

9. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับผู้วิจัยและบุคลากร (หลักสูตรพื้นฐาน) “จริยธรรมการวิจันในคน 2019” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

Scroll to Top