กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

โครงการวิจัย การสำรวจกิจกรรมทางกายและสภวะสุขภาพของพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่