กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

ค่ายทำโครงการวิจัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 19 ธ.ค. 2559

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ จัดเข้าค่ายทำโครงการวิจัย ครั้งที่ 3 2559 วันที่ 19 ธันวาคม 2559 สนับสนุนการทำวิจัยโดยฌแพาะโรงพยาบาลที่มี COE สำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลเครือข่าย (BDMS)

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 110 ท่าน รวมพี่เลี้ยงนักวิจัยทั้ง 12 ท่าน

Share: