กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

ขอเชิญชวนผู้วิจัยและบุคคลากรที่สนใจ เข้ารับการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน” (IRB2560)