กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

พิธีมอบวารสาร The Bangkok Medical Journal Vol.13 no.2