กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

ปรับลดจำนวนพิมพ์วารสาร The Bangkok Medical Journal

สำหรับท่านที่ยังประสงค์จะรับในแบบรูปเล่ม กรุณาแสดงความจำนงค์โดย สแกน QR Code กรอกข้อมูลแสดงความจำนงค์รับวารสาร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้

ac