Tags :: vomiting

อาเจียนในเด็ก

อาเจียนแล้ว ทำให้รู้สึกโล่งสบายท้อง นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในแง่ที่เตือนให้เรารู้ว่า ตอนนี้ร่างกายของเรามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เรารู้ตัว และสามารถป้องกัน และรักษาตนเองเสียก่อนที่จะเกิดการลุกลามของโรค

30 มิถุนายน 2562
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ