Tags :: ballonsinuplasty

การรักษาไซนัสด้วยบอลลูน (Balloon Sinuplasty)

เป็นการรักษาไซนัสอักเสบเรื้อรัง โดยการใช้บอลลูนเพื่อไปขยายรูเปิดของโพรงอากาศไซนัส (คล้ายๆกับการใช้บอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ)เพื่อทำให้เกิดการระบายสารคัดหลั่ง หรือน้ำมูก น้ำหนอง จากโพรงอากาศไซนัสทำให้ผู้ป่วยหายจากโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังได้

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ