Downloads

Name แบบฟอร์มการแก้ไข ต่อ IRB (ผล 2 /3)
Desc

แบบฟอร์มที่จะต้องทำการกรอกเพื่อส่งเข้า IRB หากผลการพิจารณาเป็น 2 หรือ 3
ได้แก่
1. สรุปการชี้แจงต่อ IRB
2. ตารางสรุปการแก้ไขต่อ
 

File bmc-IRB.zip