Annoucement

Subject ประกาศใช้ระบบ Research Portal
Detail

สืบเนื่องจาก ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ มีนโยบายในการ ช่วยเหลือ และสนุบสนุน การทำงานวิจัยในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดงานวิจัยขึ้นในเครื่องโรงพยาบาลกรุงเทพ และระบบงานต่างๆ ตอนนี้ยังใช้คนในการตามงาน อาจเกิดข้อผิดพลาด หรือเกิดความล่าช้าในกระบวนการทำงาน ในการลดข้อบกพร่องต่างๆ อันเกิดจากการการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เล็งเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องมีระบบเข้ามาช่วยในการทำงาน

และตอนนี้ระบบ Research Portal ก็มีความพร้อมที่จะสนันสนุนในการทำวิจัย ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

ระบบยังต้องมีการพัฒนาอีกต่อไป หากท่านไหนเจอปัญหาหรือต้องการให้ปรับปรุงระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

สามารถแจ้งมาที่ Hiso@bdms.co.th หรือโทร 02-310-3050

File