โพสต์ 16 เม.ย. 63 ปรับปรุง 16 เม.ย. 63 375 Views

รู้จักหน้ากากทางเลือก

โดย นพ.ทศพร เอกปรีชากุล และ พญ.วิภาสิริ สายพิรุณทอง แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ร่วมมือกับศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

ในภาวะที่ทั่วโลกและประเทศไทยจำเป็นต้องใช้หน้ากากชนิด N95 ทางจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากชนิด N95ทางการแพทย์(surgical N95 respirator) ในโรงพยาบาลหลายแห่ง

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหน้ากากทางเลือกเพื่อพิจารณานำมาทดแทน หน้ากากชนิด N95 ทางการแพทย์ หากเกิดภาวะขาดแคลนขึ้น

โดยศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพทดสอบหน้ากากด้วยวิธี Quantitative Fit test  ด้วยเครื่อง Porta count รุ่น 8048 ตามมาตรฐานของ OSHA ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้เกณฑ์ fit factor **เท่ากับ 100(จะมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหน้ากากชนิด N95) ในการประเมินประสิทธิภาพของหน้ากากทางเลือก  หน้ากากที่นำมาทดสอบจะปิดรอบด้วยเทปไมโครพอร์ขนาด 1 นิ้วเพื่อให้กระชับกับใบหน้าของผู้ใส่และป้องกันการรั่วของหน้ากาก

**fit factor หาได้จากอนุภาคภายนอกหน้ากากหารด้วยอนุภาคภายใน  

ผลการทดสอบหน้ากากทางเลือก เป็นดังนี้

1.     หน้ากากอนามัย (surgical mask)ปิดเทปรอบด้าน  (fit factor=32)

2.     หน้ากาก NASK  Nanofiber Smart Mask  ปิดเทปรอบด้าน  (fit factor=200) 

3.      หน้ากาก  ชนิด KN95GB2626-2006 ปิดเทปรอบด้าน  (fit factor=15)

ข้อเสนอแนะและนำไปใช้ประโยชน์

·     อาจพิจารณานำหน้ากาก NASK Nanofiber Smart Mask  มาใช้ทดแทนหน้ากากชนิด N95ทางการแพทย์  แต่เวลาใช้งานจริงควรสวมทับด้วยหน้ากากอนามัย และใช้ร่วมกับ faceshield เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งของผู้ป่วย

·       หน้ากากอนามัยที่ปิดเทปรอบด้านสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือค่า fit factor ให้สูงขึ้นจากเดิม 8 เท่า

·       ในการศึกษาครั้งนี้พบกว่าหน้ากากชนิด KN95 ที่ไม่ผ่านมาตรฐานมีค่า Fit factor น้อยกว่าหน้ากากอนามัยที่ปิดเทปรอบด้าน

NASK Nanofiber Smart Mask 

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดวิธีการวิจัย เข้าไปศึกษาที่ www.bangkokhealth.com

 สอบถามและติดต่อผู้วิจัย หรือ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ  โทร 02-3103050   email   bhrc@bdms.co.th

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ภาวะผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วไม่หายปวด

3 สิงหาคม 2556 2.730

ภาวะการผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วไม่หายปวดหรือเรียกว่า Failed Back Surgery Syndrome เป็นภาวะที่ทำการรักษาได้ยากที่สุดซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยเองมีอาการปวดทรมานรวมทั้งเป็นเรื่องยากสำหรับแพทย์ผู้ทำการรักษาและยุ่งยากสำหรับแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดรักษาครั้งต่อไป

ภาวะหัวแม่เท้าเอียง Hallux Valgus หรือ Bunion

3 สิงหาคม 2556 9.922

เป็นภาวะความผิดรูปของนิ้วหัวแม่เท้าที่ส่วนปลายเอียงออกด้านนอกเข้าหานิ้วชี้และโคนนิ้วหัวแม่เท้าเอียงเข้าด้านในแยกออกจากนิ้วอื่นทำให้ปลายเท้าแบนกว้างขึ้น เมื่อเป็นมากขึ้นปลายนิ้วหัวแม่เท้าจะซ้อนใต้นิ้วเท้า

SARS [Severe Acute Respiratory Syndrome]

28 สิงหาคม 2556 5.228

1. โรคนี้คืออะไร? คำตอบ - เป็นโรคระบบทางเดินหายใจชนิดร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด และพบว่ามีรายงานการเกิดโรคนี้ในทวีบเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ