Articles

การเคลือบหลุมร่องฟัน

By noppol
6

การเคลือบหลุมร่องฟัน

การป้องกันฟันผุในเด็กมีหลายวิธีประกอบกัน ทั้งส่วนที่ผู้ปกครองต้องช่วยกันดูแลลูกหลานที่บ้านได้แก่ การดูแลให้เด็กแปรงฟันหลังอาหารเช้าและก่อนนอนให้สะอาด การควบคุมการรับประทานขนมหวานให้เหมาะสม การรับประทานฟลูออไรด์เสริมตามที่ทันตแพทย์แนะนำ เป็นต้น และส่วนที่ทันตแพทย์เป็นผู้ทำให้ เช่น การเคลือบฟลูออไรด์ทุก 6 เดือน และการการเคลือบหลุมร่องฟันกราม ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ “การเคลือบหลุมร่องฟัน” ว่าจะช่วยป้องกันฟันผุในเด็กได้อย่างไรด้านที่ใช้บดเคี้ยวอาหารของฟันกรามจะมีลักษณะเป็นหลุมเป็นร่องลึกกว่าด้านอื่น ทำให้เป็นที่กักของเศษอาหารได้ง่าย จึงได้มีการคิดค้นวัสดุที่เรียกว่าซีแลนด์ เพื่อเคลือบลงบนหลุมร่องฟันของฟันกรามทั้งฟันน้ำนมและฟันแท้ เป็นการป้องกันเพื่อให้เศษอาหารติดค้างได้น้อยลง และสามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยการแปรงฟัน ซีแลนด์ทำมาจากวัสดุประเภทเรซิน ซึ่งที่ทันตแพทย์นิยมใช้มากที่สุด จะเป็นชนิดใสไม่มีสี หรือชนิดที่มีสีขาวขุ่นหรือสีคล้ายเนื้อฟันเด็กเล็กจะมีฟันกรามน้ำนมทั้งหมด 8 ซี่ ซึ่งจะขึ้นครบเมื่อเด็กอายุประมาณ 2 ปีครึ่ง เมื่อทันตแพทย์พิจารณาเห็นว่าฟันกรามน้ำนมของเด็กมีหลุมและร่องฟันลึก และเด็กให้ความร่วมมือได้ดีพอ ทันตแพทย์จะถ่ายเอกซเรย์เพื่อตรวจฟันผุที่ซอกฟันกราม หากไม่สามารถวินิจฉัยด้วยการตรวจในปากได้ ถ้าพบว่าไม่มีฟันผุจึงจะทำการเคลือบหลุมร่องฟันให้ ฟันแต่ละด้านใช้เวลาในการทำประมาณ 10 นาที การทำซีแลนด์ไม่ยุ่งยากเท่าการอุดฟัน และไม่ต้องใส่ยาชา สามารถทำได้เมื่อเด็กร่วมมือพอที่จะให้ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ได้อย่างดี คือ อายุประมาณ 4 ปีขึ้นไป และเมื่อเด็กเริ่มมีฟันกรามแท้ขึ้นระหว่างอายุ 6 – 12 ปี ทันตแพทย์ก็จะทยอยเคลือบร่องฟันกรามแท้ทุกซี่จนครบ 16 ซี่ การเคลือบหลุมร่องฟันด้วยซีแลนด์ นับเป็นวิธีการป้องกันฟันผุด้านบดเคี้ยวที่ได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบันอายุของซีแลนด์ที่เคลือบไปจะอยู่ได้ประมาณ 2-4 ปี ขึ้นกับการใช้งาน ซึ่งทันตแพทย์จะทำการตรวจเช็คให้ทุก 6 เดือน เมื่อเด็กมารับการตรวจสุขภาพฟัน หากพบว่าซี่ใดมีการสึกไปมากจนไม่สามารถทำหน้าที่ป้องกันได้ ก็จะแนะนำให้เคลือบซ้ำเฉพาะซี่นั้นๆ ผู้ปกครองสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทันตแพทย์เด็ก หรือทันตแพทย์ประจำครอบครัวของท่าน

ที่มา : ทญ. กุลยา รัตนปรีดากุล