Articles

น้ำหนักตัวที่เหมาะสม

By noppol
9

น้ำหนักตัวที่เหมาะสม

น้ำหนักตัวที่เหมาะสมก่อนที่ท่านจะต้องเริ่มขบวนการควบคุมน้ำหนักตัว ท่านควรจะทราบน้ำหนักตัวที่เหมาะสมของท่านก่อนว่าควรจะเป็นเท่าใด บางท่านอาจจะใช้สูตรง่ายๆเช่น เอาตัวเลข 100 ลบออกจากส่วนสูงเป็นเซนติเมตร ได้เท่าใดเป็นน้ำหนักคร่าวๆของผู้ชาย ถ้าผู้หญิงให้เอา 110 ไปลบจากส่วนสูงที่วัดเป็นเซ็นติเมตร ก็จะได้น้ำหนักคร่าวๆ ของผู้หญิง ซึ่งค่อนข้างจะคลาดเคลื่อนได้ แต่ในปัจจุบันเรามีสูตรคำนวนหาดัชนีความหนาของร่างกาย หรือบางคนเรียกว่าดัชนีความอ้วน ให้ท่านชั่งน้ำหนักสมมุติว่าได้60 กิโลกรัม และวัดส่วนสูงได้ 1 เมตร 60 เซนติเมตร ให้เอา 60 หารด้วย 1.6 ยกกำลังสอง คำนวณออกมาแล้วจะได้เท่ากับ 22.04 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ค่าปกติอยู่ระหว่าง 20-24.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งตัวเลขที่ได้ตั้งแต่ 25 ขึ้นไปถือว่าเริ่มอ้วน ส่วนตัวเลขที่ได้ต่ำกว่า 20 ถือว่าผอมดังนั้นขอทบทวนวิธีการคำนวนดัชนีความหนาของร่างกาย เพื่อดูว่าน้ำหนักตัวของท่านอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมหรือไม่ อีกครั้งหนึ่งดังนี้ ให้ท่านชั่งน้ำหนัก สมมุติว่าได้ 60 กิโลกรัม และวัดส่วนสูงสมมุติว่าได้ 1 เมตร 60 เซนติเมตร ให้เอา 60หารด้วย 1.6 ยกกำลังสอง ตัวเลขที่ได้เรียกว่าดัชนีความหนาของร่างกาย ซึ่งค่าปกติอยู่ระหว่าง 20 -24.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ฟังมาถึงตอนนี้ท่านรีบไปชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง แล้วเอาตัวเลขมารีบคำนวณเลยนะคะ

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์