Articles

ยาเสพติด…มีอันตรายอย่างไร?

By noppol
5

ยาเสพติด…มีอันตรายอย่างไร?

การใช้ยาเสพติดอย่างปลอดภัยอาจเป็นไปได้ในกรณีที่ใช้กับคนไข้ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของแพทย์อย่างใกล้ชิดซึ่งถือว่าเป็นการใช้ยาเสพติดที่ถูกต้องตามกฏหมาย มีการควบคุมปริมาณการใช้อย่างเคร่งครัด แพทย์ผู้ใช้ต้องกรอกรายการยาเสพติดรวมทั้งปริมาณการใช้ทุกครั้ง ส่วนการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดก็จะเกิดผลเสียแก่ผู้เสพได้ เช่น การใช้ยาเสพติดเพื่อการบำบัดความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจในลักษณะพร่ำเพรื่อจนเกินปริมาณ โดยไม่ได้อยู้ภายใต้การควบคุมของแพทย์กลายเป็นผู้ติดยาเสพติด เพราะยาเสพติดนั้นเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะมีผลทำให้ผู้เสพมีความต้องการอย่างรุนแรงแรงในการที่จะเสพต่อไป ไม่สามารถหยุดการเสพได้ ตรงกันข้ามกลับต้องการที่จะเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของร่างกายและจิตใจ ทำให้ร่างกายไม่เป็นปกติ ซึ่งอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้

อันตรายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสพ อาจมีได้ดังนี้ คือ

1. ทำลายสุขภาพให้ทรุดโทรม เพราะระบบการทำงานของอวัยวะผิดปกติ น้ำหนักลด ผิวคล้ำ ร่างกายซูบผอม
2. เป็นบุคคลไร้สมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ อารมณ์ไม่เป็นปกติ เฉื่อยชา เกียจคร้าน
3. บุคลิกภาพเสีย ขาดความสนใจในตนเอง มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
4. อาจประสบอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะการควบคุมทางกล้ามเนื้อและระบบประสาทบกพร่อง
5. เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย เพราะความต้านทานโรคน้อย ติดเชื้อง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน รายที่ใช้การฉีด โดยอาศัยเข็มและกระบอกฉีดร่วมกับผู้ที่มีเชื้อโรคเอดส์ หรือโรคตับอักเสบ ย่อมทำให้เกิดการติดเชื้อถึงกันและกันได้

นอกจากนี้อันตรายโดยอ้อมที่จะเกิดกับครอบครัวของผู้เสพติด ก็คือ ความโกลาหล ความเดือดร้อนวุ่นวาย ความวิตกกังวลของทุกคนในครอบครัวนั้นๆ รวมทั้งอันตรายที่อาจทำให้มีผลต่อสังคมโดยส่วนรวม ได้แก่ การเกิดอาชญากรรมต่างๆ มากขึ้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายและกำลังเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม ตลอดจนการบำบัดรักษามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากจะให้กล่าวโดยรวมแล้ว อาจพูดได้ว่า ยาเสพติดมีอันตรายทั้งต่อผู้เสพติด อันตรายต่อครอบครัวของผู้เสพติด อันตรายต่อสังคม และประเทศไทยที่รักของเรานั่นเอง