BHRC Research Weekly

Benefits of using Gonadal Shield

จากที่ได้แนะนำ“ชุดตะกั่วป้องกันรังสี”(Gonadal Shield) ที่ประดิษฐ์โดยพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

โดยศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพได้นำไปจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรแล้วนั้น นับเป็นตัวอย่างที่ดีโครงการหนึ่ง โดยเฉพาะการใช้กลไกการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้เห็นถึงข้อดีของการใช้ชุดตะกั่วป้องกันรังสีกับผู้รับบริการในระบบของโรงพยาบาล สามารถลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาการทำงานได้

ป็นผลงานของคุณทิวา ใจใหญ่ ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร The Bangkok Medical Journal VOL.14 NO.1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้แสดงข้อมูลสำคัญ 4 ประการ

  1. 1. Rejection rate ของการถ่ายภาพ Whole spine X-Ray ที่เดิมอยู่ที่ 7% - 8% นั้น เมื่อใช้ Gonadal Shield แล้ว ทำให้อัตรานี้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 3% - 4% คือลดไปครึ่งหนึ่ง
  2. 2. ทำงานได้รวดเร็วขึ้นทำงานได้ภายใน 4 นาที ซึ่งเดิมอยู่ที่ประมาณ 78% และเมื่อใช้ชุดตะกั่วป้องกันรังสีนี้แล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 95% ในที่สุด
  3. 3. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการใช้ผลงานนวัตกรรมนี้ ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
  4. 4. ลดค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการเอกซเรย์ซ้ำจากเดือนละ 100,000 บาท เหลือเพียงเดือนละ 30,000 กว่าบาทเท่านั้น

ข่าวดี !! ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ จัดทำ Gonadal Shield ส่งให้โรงพยาบาล 20 แห่งที่ได้รับเลือกทดลองใช้ โดยขอความร่วมมือให้ทำการบันทึกข้อมูล อัตราการถ่ายภาพซ้ำ อัตราความสำเร็จในการทำงานได้ภายใน 4 นาที และความพึงพอใจของผู้ให้บริการ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันได้ และขอคำแนะนำเพื่อนำมาพัฒนาVersion 2 ต่อไป

Authors: ชัยยศ คุณานุสนธิ์