20 3

ศัลยกรรมเสริมจมูก

การเสริมจมูกเป็นการตกแต่งโครงสร้างของจมูกให้ดูสูงขึ้น ทำให้โครงสร้างจมูกมีรูปร่างที่สวยงามขึ้น การผ่าตัดเสริมจมูกมีทำกันมานานหลายสิบปีแล้ว คนที่มีโครงสร้างของจมูกแบนทั้งผู้ชายและหญิงสาวสามารถรับการผ่าตัดเสริมจมูกได้ ควรจะมีอายุอย่างน้อย 16 ปี ขึ้นไป คนส่วนใหญ่มักจะคาดหวังให้จมูกสวยเข้าที่อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น แต่ตามธรรมชาติของการยุบบวมและการเข้าที่ของระบบเนื้อเยื่อ หลอดเลือดและระบบน้ำเหลืองของเนื้อเยื่อที่ได้รับการผ่าตัด จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือนหรือนานกว่านั้น การจะเห็นรูปทรงของจมูกเข้าที่สวยงามจึงควรจะอยู่ในระยะเวลาที่เกิน 6 เดือนไปแล้ว หรือในบางคนที่ได้รับการตกแต่งแก้ไขมากอาจจะเข้าที่ที่ประมาณ 1 ปี หากจำเป็นต้องมีการแก้ไขใหม่ ระยะเวลาที่เหมาะสม คือ พ้นจาก 6 เดือนไปแล้วในคนไข้ที่ผ่าตัดตกแต่งไม่มากนัก และพ้น 1 ปีไปแล้วในคนไข้ที่ผ่าตัดตกแต่งมามากการทำศัลยกรรมจมูก โดยทั่วๆไป สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ศัลยกรรมเสริมจมูก และศัลยกรรมลดดั้งจมูก ศัลยกรรมเสริมจมูกเป็นการเสริมดั้งจมูกที่แบน ไม่ได้สัดส่วนให้มีความสวยงาม ซึ่งพบได้มากในคนแถบเอเชีย ส่วนศัลยกรรมลดดั้งจมูกเป็นการลดสัดส่วนดั้งจมูกให้มีความสวยงาม ทั้งในส่วนที่เป็นกระดูกและ กระดูกอ่อนที่โด่งมากเกินไป ซึ่งพบได้มากในคนแถบยุโรป อินเดีย และตะวันออกกลาง การผ่าตัดเสริมจมูกเริ่มต้นโดยลงใบมีดเปิดผิวหนังที่บริเวณภายในรูจมูก ตามด้วยการใช้เครื่องมือเปิดช่องเล็กๆบริเวณส่วนดั้งจมูกเพื่อรองรับซิลิโคนระดับที่ใช้ในทางการแพทย์ โดยจะมีการปรับตกแต่งรูปทรงของซิลิโคนให้เหมาะสม และเป็นธรรมชาติกับรูปหน้าในแต่ละบุคคล จากนั้นจึงเย็บปิดบาดแผลที่ซ่อนอยู่ภายในรูจมูก การวางยาสลบอาจใช้ยาชาเฉพาะที่ หรือวางยาสลบก็ได้ การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง …

ศัลยกรรมเสริมจมูก Read More »

19 3

วิธีป้องกันยาเสพติด

การแก้ไขปัญหายาเสพติดระบาดที่นับว่าได้ผลดีที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้มีคนที่ติดยาเสพติดมากขึ้นไปอีกกว่าที่มีในปัจจุบัน ดังคำกล่าวที่เราพยายามเผยแพร่ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอยู่เสมอๆ ว่า “ไม่เริ่ม..ไม่ต้องเลิก” ถ้าไม่เข้าไปเสพ โดยการเริ่มแต่น้อยๆก่อน ก็คงจะไม่เสพติดจนต้องการขนาดมากขึ้นเรื่อย ๆ และในที่สุดก็เสพติดเสียแล้ว           การเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือ ครอบครัวแต่ละครอบครัวจะต้องมีความรู้สึกสำนึกในอันตรายของยาเสพติดก่อน ทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ในครอบครัว จะต้องทราบสาเหตุของการติดยาเสพติดโดยทั่วไปเสียก่อนว่า ผู้ที่ติดยาเสพติดส่วนใหญ่เริ่มในวัยรุ่น นักเรียน นิสิตนักศึกษา ซึ่งอยู่ในครอบครัวที่มีจุดอ่อนขาดความเอาใจใส่ ขาดความรักความอบอุ่น ไม่มีความเข้าใจกันดีในครอบครัว บางครอบครัวอาจแตกแยก บุตรธิดาอยู่กับคุณแม่ หรืออาจอยู่กับคุณพ่อ หรืออาจอยู่กับปู่ย่าตายายแต่เพียงลำพัง ดังนั้นท่านต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กๆ โดยไม่ประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสีย เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และการเสพยาเสพติด การพูดคุยกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ถึงความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับยาเสพติดที่มีในรูปแบบต่างๆ ที่บุตรธิดาอาจเผลอเรอได้ เน้นย้ำในการละเว้นที่จะทดลองตามคำชักชวนของเพื่อน แนะนำการคบเพื่อนที่ไม่มีประวัติที่ชอบชักชวนไปสู่อบายมุขและสิ่งเสพติด สำหรับเยาวชนในแต่ละครอบครัว ก็สามารถช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดได้เช่นกัน เช่น ควรหาความรู้ถึงโทษและพิษภัยอันตรายของยาเสพติด ไม่ควรลองให้สิ่งเสพติดตามคำชักจูง ยอมรับสภาพที่แท้จริงของครอบครัว ไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจน ควรเห็นใจพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อย หากทุกคนในครอบครัวมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ร่วมปรึกษาช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ของครอบครัวร่วมกัน ปัญหายาเสพติดจะไม่เกิดขึ้น รวมถึงหากทุกคนในครอบครัวรู้จักเลือกกสามารถ การหากิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่นการเล่นกีฬา เล่นดนตรี …

วิธีป้องกันยาเสพติด Read More »

18 3

วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ยุงลายที่เป็นต้นเหตุไข้เลือดออกร้อยละ 95 อยู่ตามบริเวณสวน โดยยุงตัวเมียมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 45 วัน หลังผสมพันธุ์แค่ครั้งเดียว สามารถวางไข่ตัวละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 1,000-2,000 ฟอง การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกถือเป็นงานที่ท้าทายการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ความรู้ความเข้าใจ และขอความร่วมมือประชาชนให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อลดปริมาณยุงให้น้อยที่สุด ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูกาลที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงที่สุดในการกำจัดยุงลาย ต้องช่วยกันดูแล ปิดฝาโอ่งน้ำกินน้ำใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายเข้าไปวางไข่ ส่วนในภาชนะเล็กๆ ในบ้านเรือน เช่น แจกัน ไม้ประดับ น้ำที่อยู่ในจานรองกระถางต้นไม้ น้ำในเล้าไก่เลี้ยงตามบ้าน ให้เปลี่ยนน้ำ เททิ้งทุก 7 วัน โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่สุดคือในห้องน้ำ โดยทั่วไปจะมีสภาพชื้น เย็น และมีมุมอับมืด จะเป็นที่ซ่อนตัวของยุงลายได้ จึงต้องหมั่นดูว่ามีลูกน้ำยุงลายหรือไม่ หากพบว่ามีแม้แค่ตัวเดียว ก็ให้ตักทิ้งไป หรือใช้น้ำให้หมดไป และถ่ายน้ำทิ้ง จะเป็นวิธีกำจัดยุงลายที่ดีที่สุด การพ่นหมอกควันไม่สามารถป้องกันในระยะยาว เป็นเพียงการควบคุมชั่วคราวเพื่อฆ่ายุงลายตัวแก่ในบริเวณที่มีการระบาด เพื่อไม่ให้ยุงที่มีเชื้อไปกัดหรือวางไข่ต่อที่อื่นๆ อีก แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย           1. ยุงลายในประเทศไทยที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) …

วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Read More »

17 2

ว่ายน้ำ

ถ้าหากท่านกำลังมองหาวิธีการออกกำลังกายแบบแอโรบิคที่ค่อนข้างจะได้ผลดี และมีการบาดเจ็บของเอ็นและกล้ามเนื้อน้อย เราขอแนะนำกีฬาว่ายน้ำค่ะ แม้ว่าในบ้านเรา ท่านจะต้องอาศัยความอดทนในการเดินทางไปสระน้ำมากก็ตาม แต่ประโยชน์ที่ได้ก็จะคุ้มค่าตามไปด้วย บางท่านโชคดีมีบ้านอยู่ข้างศูนย์กีฬาที่มีสระน้ำก็คงสะดวกดีกว่าคนอื่นๆ           สำหรับกีฬาว่ายน้ำ จะช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์จากหลักการของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคได้อย่างเต็มที่ คือ ระบบการหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียนของเลือด ลดระดับไขมันในเส้นเลือด กล้ามเนื้อและกระดูกมีความแข็งแรงมากขึ้น แล้วยังได้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และข้อต่อต่างๆ มากกว่าการออกกำลังกายชนิดอื่น สำหรับผู้ที่มีปัญหาของสุขภาพที่แพทย์ไม่แนะนำให้ออกกำลังกายด้วยการวิ่งหรือกระโดด เช่น ผู้ที่ปวดหลัง ผู้ที่มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท ข้อเข่าหรือข้อสะโพกเสื่อม การว่ายน้ำถือเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนทุกเพศทุกวัย อ้อ! ยกเว้นคนว่ายน้ำไม่เป็นนะคะ อาจต้องฝึกหัดหรือใช้ห่วงยางก็ได้ในการลงสระน้ำ ซึ่งในปัจจุบันการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ นิยมให้ทำในสระน้ำโดยใช้โฟมรัดเอวช่วยประคอง ให้ตัวตั้งตรงในน้ำ และออกกำลังกายโดยการเคลื่อนไหวขา ข้อเข่า และแขนในน้ำ คาดว่าจะนิยมมากขึ้นในเมืองไทยในเร็วๆ นี้           มีผู้เปรียบเทียบการเผาผลาญพลังงานของการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำว่า หากท่านว่ายน้ำแบบฟรีสไตล์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ท่านจะเผาผลาญพลังงานออกไปถึง 800 แคลอรี่ ซึ่งนักวิ่งจ๊อกกิ้งอาจต้องวิ่งเป็นระยะทาง 4 เท่า ของการที่ท่านว่ายน้ำ จึงจะเผาผลาญแคลอรี่ในจำนวนเท่ากัน ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)ผู้ประพันธ์

16 3

วางแผนรักษามะเร็งที่ลิ้น

เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งที่ลิ้น ขั้นตอนต่อไปก็คือการวางแผนการรักษาโดยทั่วไป แผนการรักษามะเร็ง ประกอบไปด้วยการผ่าตัด การให้รังสีรักษา การให้เคมีบำบัด โดยอาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้หลายๆ วิธีร่วมกันไป การจะเลือกใช้วิธีใดนั้นแพทย์จะพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้           1. ปัจจัยเรื่องโรคมะเร็ง โดยพิจารณว่า เป็นเซลมะเร็งชนิดใด มะเร็ง อยู่ในระยะใด (ปกติ มะเร็งแบ่งเป็น4 ระยะ ระยะที่หนึ่งเป้นน้อยที่สุด ระยะที่สี่เป็นมากที่สุด)           2. ปัจจัยเรื่องสุขภาพโดยทั่วไปของผู้ป่วย มีโรคประจำตัวใดๆ หรือไม่ หรือพร้อมที่จะรับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือไม่ รับประทานยาอะไรที่อาจมีผลต่อการให้การรักษาหรือไม่           3. ปัจจัยเรื่องแพทย์ที่ให้การรักษา เช่นแพทย์ที่จะรักษามีความสามารถในการผ่าตัดด้านต่างๆ ดีหรือไม่เครื่องมือที่ใช้ในการให้รังสีรักษาเหมาะสมหรือไม่ทีมงานในการให้การรักษาด้วยการให้เคมีบำบัดมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดการที่จะทำให้ได้ข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้น           แพทย์จำเป็นที่จะต้องใช้การตรวจเพิ่มเติม เช่นการหาระยะของโรคอาจมีความจำเป็นในการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ การเจาะเลือดเพื่อประเมินการทำงานของระบบต่างๆ การตัดชิ้นเนื้อตรวจการใช้เข็มเจาะดูดเพื่อเอาเซลไปตรวจ การตรวจอัลตรซาวด์ช่องท้องหรืออาจต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วย เช่นการทำ Pet/CT เป็นต้นเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว จึงนำมาประกอบการพิจารณาในการวางแผนการรักษาดังนี้           1. ตั้งวัตถุประสงค์ของการรักษา ว่าต้องการรักษาให้หาย หรือต้องการรักษาแบบประคับประคองอาการ เช่นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในระยะสุดท้าย ที่มีการกระจายไปอวัยวะอื่นๆ แล้วการรักษา อาจมีจุดประสงค์เพียงแค่การประคับประคองอาการเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่ทรมานจากโรคมะเร็งที่เป็นอยู่           2. วางแผนว่าจะใช้วิธีใดในการรักษาบ้าง …

วางแผนรักษามะเร็งที่ลิ้น Read More »

15 3

วันสุขภาพจิตโลก และสถานการณ์สุขภาพจิตในปัจจุบัน

ที่มาและความสำคัญ           สุขภาพกายและสุขภาพจิต จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมไปด้วยกัน ผู้ที่มีโรคทางกายเรื้อรัง จิตใจก็จะเป็นส่วนสำคัญที่คอยประคองให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ และร่วมมือในการรักษา เพื่อต่อสู้โรคทางกายต่อไปอย่างมุ่งมั่น แต่หากมีปัญหาทางจิตใจที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย หรือไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ก็จะส่งผลซ้ำเติมโรคทางกายที่เป็นอยู่ จนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้ สิ้นหวัง หรือแม้กระทั่งไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป จึงเป็นที่มาของ “วันสุขภาพจิตโลก หรือ World Mental Health Day” ซึ่งถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2535 โดยการริเริ่มของ ริชาร์ด ฮันเตอร์ (Richard Hunter) ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง เลขาธิการใหญ่ของสหพันธ์สุขภาพจิตโลก (World Federation for Mental Health) ตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 20 ปีที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปีเป็น วันสุขภาพจิตโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รณรงค์ให้ประชากรทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิต และปัญหาการเจ็บป่วยทางจิต โดยแต่ละปีจะมีการคัดเลือกประเด็นหลักที่มีความสำคัญในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อให้ทั่วโลกได้ตื่นตัวและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหา และช่วยกันป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวลุกลาม สำหรับปีพุทธศักราช 2555 นี้ …

วันสุขภาพจิตโลก และสถานการณ์สุขภาพจิตในปัจจุบัน Read More »

14 3

วัณโรค

วัณโรค (tuberculosis)เป็น โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เล็กมาก ติดต่อสู่มนุษย์โดยการสูดอากาศที่มีตัวเชื้อนี้เข้าไป ซึ่งเชื้อโรคชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือมีความคงทนต่ออากาศแห้ง ความเย็น ความร้อน สารเคมี และอยู่ในอากาศได้นาน แต่จะไม่ทนทานต่อแสงแดด โดยคนส่วนใหญ่มักคิดว่าวัณโรคเป็นโรคเกี่ยวกับปอด เพราะเป็นกันมากที่สุด แต่จริงๆ แล้ว วัณโรคเป็นได้กับอวัยวะหลายส่วนของร่างกาย เช่น ต่อมน้ำเหลือง กระดูก เยื่อหุ้มสมอง วัณโรคปอดมักพบในคนแก่ หรือคนที่ร่างกายอ่อนแอจากการเป็นโรคอื่นๆ มาก่อน เช่น หวัด หัด ไอกรน เอดส์ รวมถึงผู้ที่ติดยาเสพติด ผู้ที่ตรากตรำทำงานหนัก พักผ่อนไม่พอ ขาดอาหาร ดื่มเหล้าจัด ผู้ที่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นวัณโรค ทั้งนี้ในผู้ป่วยโรคเอดส์ วัณโรคเป็นโรคแทรกซ้อนที่สำคัญ จุดนี้ก็ทำให้วัณโรคหวนกลับมาแพร่กระจายมากขึ้น ซึ่งวัณโรคแพร่กระจายได้รวดเร็ว เนื่องจากติดต่อได้ง่ายทางอากาศโดยระบบทางเดินหายใจ           วัณโรคเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน ว่า เป็นสาเหตุการเสียชีวิตสำคัญของบรรพบุรุษของเรามากกว่า 6 พันปี แต่มนุษย์เพิ่งรู้จักโรคนี้ดีขึ้นเมื่อ 200 กว่าปีนี้เอง จากการค้นพบเชื้อวัณโรค โดยโรเบิร์ต คอค นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน หลังจากนั้นจึงได้มีวิวัฒนาการในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดีมากขึ้นเรื่อยๆ มาตามลำดับ ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นวัณโรคแทรกซ้อนกันมาก และทำให้วัณโรคปอดที่เคยลดลง …

วัณโรค Read More »

13 3

ลูกมีเซ็กส์กับหมอนข้าง

เมื่อไม่นานมา นี้ ผมได้รับ E-mail จากคุณแม่ท่านหนึ่งเขียนมาปรึกษาปัญหาของลูก เป็นปัญหาซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายคนเคยพบเจอ คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่น จึงขออนุญาตนำเรื่องมาตอบเป็นบทความครั้งนี้ให้ครับ เรียน นพ. กมล ที่นับถือ           ดิฉันมีบุตรชายคนเดียวอายุ 7 ขวบ อยู่กันเป็นครอบครัวเดี่ยว นานๆมีคุณย่า คุณยายมาอยู่ด้วยช่วงสั้นๆ ลูกจะค่อนข้างผูกพันกับคุณย่าเพราะเคยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนถึงประมาณ 2 ขวบ แถวๆ บ้านจะไม่มีเด็กในวัยเดียวกัน ลูกจึงชอบเล่นในบ้านเป็นส่วนใหญ่ ดิฉันกับสามีทำงานทั้งคู่ สามีดิฉันเป็นอาจารย์ ส่วนดิฉันทำงานเอกชน แต่อยู่ในสายวิชาชีพเดียวกัน สามีงานยุ่งแต่ก็สนิทกับลูกดี และเราสองคนอยู่ในวิชาชีพที่ค่อนข้างต้องทำงานนอกเวลา แต่เราจะผลัดกันดูแลลูกในวันที่อีกคนหนึ่งต้องทำงานนอกเวลา ดิฉันกับสามีก็รักกันดีมีทะเลาะกันบ้างแต่ไม่บ่อย ลูกชายดิฉันเป็นเด็กชอบซักชอบถาม ฉลาด เรียนเก่ง ไม่ค่อยซน ชอบอ่านหนังสือ ปรกติจะชอบอ่านหนังสืออยู่คนเดียวได้นานๆ โดยเฉพาะเวลาเข้าห้องน้ำ ดิฉันเห็นลูกชอบอ่านหนังสือก็เห็นเป็นเรื่องดีปล่อยให้ลูกอ่าน บาง ทีเห็นลูกอ่านหนังสือในห้องน้ำนานๆ ก็จะเรียกลูกบ้างแล้วบอกให้อาบน้ำเองเลย หลังๆ มาลูกขอแต่งตัวเอง และขอให้พ่อกับแม่ออกจากห้องขณะที่เขาแต่งตัว จนมาวันหนึ่งสามีดิฉันเห็นว่าลูกแต่งตัวนานจึงเดินขึ้นไปดู ก็พบว่าลูกกำลังนอนคร่อมอยู่กับหมอนข้างและทำท่าถูไถอวัยวะเพศกับหมอนอย่าง เร็วเหมือนกำลังมีเซ็กส์กับหมอนข้าง พอลูกทราบว่าคุณพ่อเห็นก็หยุดแล้วบอกคุณพ่อว่ากำลังเล่นแล้วต่อว่าพ่อยิ้มๆ ว่าแอบดูหรือ สามี ดิฉัน ก็ตกใจระคนแปลกใจที่ลูกรู้จักเรื่องนี้ตั้งแต่อายุ …

ลูกมีเซ็กส์กับหมอนข้าง Read More »

12 3

บุหรี่

การสูบบุหรี่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่สำคัญปัญหาหนึ่งของโลกในปัจจุบัน โรคภัยอันเกี่ยวเนื่องมาจากการสูบบุหรี่อาจบั่นทอนและลดอายุของผู้สูบบุหรี่โดยเฉลี่ยแล้ว 5-10 ปี ส่วนผสมที่เป็นอันตรายในควันยาสูบ ควันยาสูบมีส่วนผสมของสารต่าง ๆ มากกว่า 4,000 ชนิด ส่วนผสมเหล่านี้มากกว่า 30 ชนิด เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ สารมากกว่า 10 ชนิดทำให้เกิดมะเร็ง เช่น ทาร์ ฟินอล คริซอล และเบนโซไพรีน เป็นต้น อีก 10 กว่าชนิดเมื่อสูดเข้าไปจะเป็นพิษ และระคายเคืองต่อหลอดลม และถุงลม ทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง และถุงลมโป่งพอง โรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 1. โรคมะเร็งปอด เกิดจากสารมีพิษในบุหรี่ คือ “ทาร์” อัตราการตายด้วยโรคมะเร็งปอดในผู้สูบบุหรี่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ไม่สูบบุหรี่ มีอัตราส่วนสูงกว่าถึง 10 : 1 หากแพทย์ตรวจพบเชื้อในระยะแรก และได้รับการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกได้หมดจะยังมีโอกาสหายขาดได้ แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อมาพบแพทย์ และวินิจฉัยได้ ระยะทำการรักษาหรือผ่าตัดให้หายขาดได้ 2. โรคหัวใจ และหลอดเลือด เกิดจากสารนิโคตินในบุหรี่ ซึ่งเป็นสารที่มีพิษ และอันตรายทำให้หัวใจ …

บุหรี่ Read More »

11 3

น้ำข้อเทียม

สาร Hyaluronic Acid (HA) เป็นสารที่มีอยู่ในน้ำข้อของมนุษย์ มีลักษณะที่เหนียว และยือหยุ่นสูงทำให้ข้อต่างๆ โดยเฉพาะผิวกระดูกข้อเข่าไม่ได้รับแรงกด หรือกระแทกมาก เวลาคนเราเดิน หรือวิ่งนอกจากนั้นสารนี้ยังช่วยให้เกิดความลื่นที่ผิวกระดูกอ่อนเวลาเรางอหรือเหยียดหัวเข่าการเสียดสีที่ผิวกระดูกจะน้อยลง ทำให้กระดูกอ่อนผุกร่อนลดน้อยลงตามไปด้วยส่งผลให้ข้อเข่าอักเสบ ปวด บวม แดง ร้อนน้อยลงเช่นกัน โดยปกติคนเราจะมีน้ำในข้อเข่าอยู่ประมาณ 1-2 ซีซี เท่านั้น เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นน้ำในข้อเข่าก็จะมีปริมาณลดลงโดยเฉพาะคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อม มักพบว่าน้ำในข้อเข่ามีปริมาณที่น้อยมากคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขั้นรุนแรงน้ำในเข่าแทบจะแห้งผากจนไม่มีเหลือเลยครับ สิ่งที่เกิดขึ้น ก็คืออาการของข้อเข่าเสื่อมจะลุกลามเร็วมากขึ้นไปอีกบางคนเข่าโก่งขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดภายใน 1 ปี นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาวิธีที่จะชะลอการเหือดแห้งข้องน้ำในข้อ เนื่องจากมีความเชื่อว่า ถ้าน้ำในข้อเข่าของคนเรายังมีอยู่จะมีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันและช่วยชะลอความเสื่อมนี้ได้ มีการผลิตน้ำข้อเทียมขึ้นมาเป็นเวลาตั้ง 30 ปีมาแล้ว แต่ในระยะแรกๆยังไม่สามารถดำรงคุณสมบัติเหมือนของน้ำข้อเข่าจริงได้ พูดง่ายๆ ก็คือฉีดเข้าไปอีก 1-2 สัปดาห์มาเจาะเข่าดูก็ไม่พบน้ำข้อเทียมเสียแล้ว แต่ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะชนะธรรมชาติได้ ในช่วงปี ค.ศ.1997-2004 มีการพัฒนาคุณภาพน้ำข้อเทียมให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้นโดยผลิตจากสารธรรมชาติ เช่น หงอนไก่ (Rooster Combs) หรือหมักมากจากแบคทีเรีย (Fermentation from Bacteria) และเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในอเมริกาเหนือแคนาดา และทางยุโรปเริ่มต้น โดยข้อเข่าเสื่อมระยะสุดท้ายหลังจากนั้นก็มีการฉีดเข้าไปในข้อสะโพกข้อเท้าบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการใช้น้ำข้อเทียมปรากฎว่าจำนวนผู้ป่วยที่ถูกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมลดลงเป็นจำนวนมากอย่างน่าแปลกใจ ในต่างประเทศมีการทำวิจัยเปรียบเทียบข้อดีของน้ำข้อเทียมพบว่ามีข้อดี 3 ประการ คือ 1. …

น้ำข้อเทียม Read More »

10 3

ตากุ้งยิง

ตากุ้งยิง (stye หรือ hordeolum) เป็นการอักเสบของต่อมไขมันบริเวณฐานของขนตา ใต้เปลือกตา โดยมีอาการบวม แดง ร้อน และอาจมีอาการปวด แต่ไม่เป็นอันตรายต่อสายตาสามารถรักษาได้ด้วยยาหยอดตา ขี้ผึ้งป้ายตา หรือรับประทานยาปฏิชีวนะ ตากุ้งยิงสามารถพบได้ทุกอายุ ทุกเพศ เป็นการอักเสบของหนังตา สมัยก่อนถ้าใครตาบวมแดง และมีตุ่มเล็กๆขึ้นที่ตา มักจะถูกล้อว่าเป็น “ตากุ้งยิง” และคาดเดาสาเหตุต่างๆของการเกิดตากุ้งยิง บริเวณขอบเปลือกตาของคนเราจะมีต่อมขนาดเล็กๆ เป็นจำนวนมาก ถ้ามีการติดเชื้อแบคทีเรีย จะทำให้อักเสบเป็นฝีที่เปลือกตาเรียกว่า “กุ้งยิง” ทำให้มีก้อนที่เปลือกตา มีอาการบวม เจ็บ ถ้าปล่อยทิ้งไว้ต่อไปก้อนนี้จะเป็นหนองและแตกเองได้ ทุกท่านคงจะเห็นลักษณะของตากุ้งยิงว่าเป็นอย่างไรมาไม่มากก็น้อย คนส่วนใหญ่มักจะบอกได้ว่าลักษณะของตุ่มที่ตาอย่างนี้เป็นตากุ้งยิงได้ไม่ยาก แต่ที่พบเป็นปัญหาเสมอมานั่นก็คือ การที่เป็นซ้ำแล้วซ้ำอีก พอตุ่มแรกหายไปเริ่มจะสบาย อีกตุ่มหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นอีกแล้ว สาเหตุ กุ้งยิงเกิดขึ้นเนื่องจากต่อมไขมันบริเวณโคนขนตาอุดตัน แล้วมีเชื้อโรคแทรกซ้อนเข้าไป สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ก็เป็นผลเนื่องมาจากความต้านทานของร่างกายลดน้อยลง รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา พักผ่อนน้อย ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ร่างกายอ่อนแอลง รวมไปถึงพวกใช้สายตามาก สายตาผิดปกติแล้วไม่แก้ไข เกิดจากมือไม่สะอาดมาถูไถบริเวณตา ก็จะเกิดเป็นตากุ้งยิงได้ง่าย สาเหตุสำคัญที่สุดทีทำให้เปลือกตาไม่สะอาด เกิดจากการขยี้ตาบ่อยๆ กุ้งยิงเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย บางรายเกิดเนื่องจากมีการอุดตันของต่อมเปลือกตานำมาก่อน แล้วเกิดการติดเชื้อมีอยู่ปกติในบริเวณนั้นตามมา เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกุ้งยิงส่วนใหญ่ ได้แก่ เชื้อหนอง Staphylococcus aureus หากไม่รักษาหนองอาจจะหายเองได้หรืออาจจะแตกออก หรืออาจเกิดเป็นก้อนซึ่งอาจจะมีขนาดใหญ่จนรบกวนการมองเห็นใช้เครื่องสำอางแล้วล้างออกไม่หมด …

ตากุ้งยิง Read More »

9 4

ตับอ่อนอักเสบ

ตับอ่อน (pancreas) เป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ลักษณะ เป็นต่อมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางด้านหลังของกระเพาะอาหาร ใกล้กับลำไส้เล็กส่วนดูโอดินัม ซึ่งเป็นลำไส้เล็กส่วนต้น ตับอ่อนทำหน้าที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการผลิตเอนไซม์ไว้ย่อยอาหาร โดยหลั่งน้ำย่อยเข้าไปในลำไส้เล็ก ผ่านทางท่อตับอ่อน หรือที่เรียกว่า pancreatic duct หน้าที่สำคัญๆ ของตับอ่อน 1. สร้างน้ำย่อย :น้ำ ย่อยจัดเป็นเอ็นซัยม์ที่ย่อยสลายไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตในอาหาร โดยปกติน้ำย่อยที่สร้างจากตับอ่อนจะยังไม่ออกฤทธิ์ จนกระทั่งเมื่อถูกหลั่งเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนดูโอดินัม จึงจะเริ่มทำหน้าที่ย่อยสารอาหารไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต แต่เมื่อใดก็ตามที่เอ็นซัยม์ หรือน้ำย่อยเหล่านั้นออกฤทธิ์ภายในตับอ่อน หรือถูกกระตุ้นให้เข้าสู่ภาวะ active ก็จะเหมือนกับว่าน้ำย่อยที่สร้างมาจากตับอ่อน กำลังทำการย่อยเนื้อตับอ่อนเอง ทำให้เกิดพยาธิสภาพขึ้น ปรากฎอาการและอาการแสดงที่ชัดเจน2. สร้างฮอร์โมน :ตับ อ่อนทำหน้าที่ สร้างฮอร์โมนอินสุลิน (insulin) และกลูคากอน (glucagon) โดยเมื่อสังเคราะห์อินสุลินและกลูคากอนแล้ว ก็จะหลั่งเข้าไปในกระแสเลือดทันที ฮอร์โมนทั้งสองทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดอาการและอาการแสดงของโรคตับอ่อนได้แก่ ปวดท้อง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ถ่ายอุจจาระเป็นมัน น้ำหนักตัวลด กล้ามเนื้อลีบลง ตาเหลือง เบาหวาน และร่างกายอ่อนแอลง …

ตับอ่อนอักเสบ Read More »

8 3

ตับอ่อน (pancreas)

รูปร่างคล้ายปลาดุก ส่วนหัวอยู่ทางด้านขวาของเจ้าของ ทอดอยู่ในอ้อมกอดของลำไส้เล็กส่วนต้นที่เรียกว่า ดูโอดีนัม ส่วนหางอยู่ทางซ้ายจ่อติดกับม้าม ตรงกลางมีหลอดเลือดใหญ่ทอดผ่านหลายเส้น ตับอ่อนทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยอาหาร และสร้างฮอร์โมนอินซูลินและกลูคากอน ซึ่งช่วยให้ร่างกายสามารถใช้น้ำตาลในร่างกายได้เป็นปกติ หน้าที่ของตับอ่อน 1. ตับอ่อนทำหน้าที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการ ผลิตเอนไซม์ไว้ย่อยอาหาร โดยหลั่งน้ำย่อยเข้าไปในลำไส้เล็ก ผ่านทางท่อตับอ่อน น้ำย่อยจัดเป็นเอนไซม์ที่ย่อยสลายไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตในอาหาร โดยปกติน้ำ ย่อยที่สร้างจากตับอ่อนจะยังไม่ออกฤทธิ์ จนกระทั่งเมื่อถูกหลั่งเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนดูโอดินัม จึงจะเริ่มทำหน้าที่ย่อยสารอาหารไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต แต่เมื่อใดก็ตามที่เอนไซม์ หรือน้ำย่อยเหล่านั้นออกฤทธิ์ภายในตับอ่อน หรือถูกกระตุ้นให้เข้าสู่ภาวะแอ็กทีฟ ก็จะเหมือนกับว่าน้ำย่อยที่สร้างมาจากตับอ่อน กำลังทำการย่อยเนื้อตับอ่อนเอง ทำให้เกิดพยาธิสภาพขึ้น ปรากฏอาการและอาการแสดงที่ชัดเจน2. สร้างฮอร์โมน ตับอ่อนทำหน้าที่ สร้างฮอร์โมนอินสุลิน และกลูคากอน โดยเมื่อสังเคราะห์อินสุลินและกลูคากอนแล้ว ก็จะหลั่งเข้าไปในกระแสเลือดทันที ฮอร์โมนทั้งสองทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด น้ำย่อยของตับอ่อนน้ำย่อยของตับอ่อนเป็นเอนไซม์ที่สร้างมาจากตับอ่อน มีสภาพเป็นเบส ประกอบด้วย 1. โซเดียมไบคาร์บอเนต ซึ่ง มีสมบัติเป็นเบส เหมาะสมที่จะทำให้ลำไส้เล็กมีสภาวะเป็นเบส ช่วยให้เอนไซม์ต่างๆทำงานได้ ยกเว้นเปปซิน จากกระเพาะอาหาร จะหมดประสิทธิภาพ ในขณะที่อาหารผ่านกระเพาะอาหารจะมีสภาวะเป็นกรด2. อะมัยเลส ทำหน้าที่ย่อยแป้ง เด็กทริน และมอลโทส3. …

ตับอ่อน (pancreas) Read More »

7 3

ตอบคำถามเรื่อง “เข่าหลวม”

เรียนคุณหมอไพศาล ผมบังเอิญไปเห็นคอลัมน์เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าที่คุณหมอเขียน และได้ทิ้งอีเมล์เอาไว้ จึงอยากรบกวนสอบถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าหลวมหน่อยครับ ต้องขอบอกก่อนว่าผมผ่าเข่ารักษาอาการเอ็นไขว้หน้าขาดมาทั้งสองข้างแล้ว โดยที่ข้างขวาผ่ามาได้ประมาณ 2 ปีแล้ว และจำเป็นต้องตัดเอาหมอนรองกระดูกด้านในออกไปครึ่งนึง เนื่องจากว่าตอนมันขาดมันมาขัดข้อเข่าจนไม่สามารถที่จะเย็บติดกันได้แล้วครับ ส่วนข้างซ้ายผมผ่ามาได้ประมาณ 8 เดือน ซึ่งหลังจากผ่าข้างซ้ายได้ประมาณ 6 เดือน ผมก็กลับมาเล่นฟุตบอลใหม่ ซึ่งในขณะที่ผมเล่นผมก็จะระมัดระวังข้างซ้ายเนื่องจากว่าเพิ่งผ่ามาได้ไม่นานกลัวจะเป็นซ้ำอีก แต่ทีนี้แทนที่จะเป็นที่ข้างซ้าย เข่าขวาผมเกิดบิดแล้วเหมือนกระดูกมันขบกัน (เพราะได้ตัดหมอนรองกระดูกทิ้งไปแล้ว) บริเวณเข่าด้านใน ผมก็หยุดเล่น แต่ก็เดินเหินอะไรต่างๆ ได้ เพียงแต่จะมีอาการบวมนิดหน่อย กินยา 2 วัน ก็ไม่รู้สึกปวดอะไรแล้ว แต่ทำไมตอนนี้ (ผ่านมาได้ 5 วันแล้ว) เวลาผมเดินไปไหนมาไหนมันรู้สึกเหมือนกับว่าเข่ามันจะบิดซ้ำอีก (ทั้งที่ตอนเดินก็เดินตรงๆ ไม่ได้มีการหันซ้ายหันขวากระทันหัน) ผมก็เลยไปตรวจกับหมอคนหนึ่ง ซึ่งเค้าตรวจให้แต่ Anterior Drawer Test แล้วเค้าบอกว่าเอ็นไขว้ไม่ขาด (ซึ่งผมก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะที่ขาดก่อนหน้านี้สองครั้งมันจะขยับได้มากกว่านี้เยอะเลย) แต่เค้าไม่ได้ตรวจหมอนรองกระดูกอะไรให้ผมเลย แล้วเค้าก็บอกว่า เป็นเพราะเข่าหลวม เลยทำให้เวลาเดินมันเลยเหมือนจะบิดอีก แต่ผมก็ยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่ดี จึงอยากจะเรียนถามคุณหมอดังนี้ครับ จากอาการที่เล่ามาคุณหมอพอจะประเมินอาการของผมได้หรือเปล่าครับว่ามันจำเป็นต้องผ่าตัดอีกหรือเปล่า (พอดีผมยังอยากจะเตะฟุตบอลอีกนะครับ)อาการที่เหมือนเข่ามันจะบิดซ้ำอีกหลังจากที่บิดมาแล้วนี้เป็นอาการปกติหลังจากที่เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อบาดเจ็บและยังไม่ฟื้นตัวดีหรือเปล่าครับ หรือว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไป (หมายถึงว่าถ้าผมปล่อยไม่ออกกำลังกายสักพักมันจะหายไปเองหรือเปล่าครับ)จากข้อ 2. …

ตอบคำถามเรื่อง “เข่าหลวม” Read More »

6 3

คำแนะนำสำหรับการส่องกล้องข้อเข่า

การส่องกล้องข้อเข่าคืออะไร? • เป็นการผ่าตัดเพื่อใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กเพื่อส่องตรวจดูภายในข้อโดยผ่านแผลขนาดเล็ก (ประมาณ 5 มิลลิเมตร)• อุปกรณ์ประกอบไปด้วยกล้องและเลนส์ ซึ่งส่งสัญญาณภาพบนจอโทรทัศน์ ทำให้สามารถเห็น และทำการผ่าตัดผ่านจอโทรทัศน์ได้• แพทย์สามารถทำ การผ่าตัดโดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก (ขนาดตั้งแต่ 2-5 มิลลิเมตร) โดยผ่านแผลเล็กๆ ได้ โดยในปัจจุบันได้พัฒนาเครื่องมือซึ่งสามารถจะทำการผ่าตัดเย็บซ่อมเอ็น, หมอนรองกระดูก, ทำความสะอาดข้อ ฯลฯ ได้ จะสามารถเห็นอะไรในข้อเข่าได้บ้างเข่าเป็นส่วน ต่อของกระดูกต้นขา (Femur) กระดูกหน้าแข้ง (Tibia) และกระดูกสะบ้า (Petella) โดยบริเวณผิวกระดูกจะมีกระดูกอ่อน สึกหรือไม่เรียบซึ่งมักเกิดจากความเสื่อมก็จะเรียกว่าข้อเข่าเสื่อม โรคที่สามารถใช้การส่องกล้องในการวินิจฉัยและการรักษา ได้แก่ข้อเข่า : เส้น เอ็นหรือหมอนรองข้อฉีกขาด, ปวดข้อเรื้อรังจากข้อเสื่อม, กระดูกอ่อนสึกกร่อนอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้อีก เช่น การติดเชื้อ, โรครูมาตอยด์ เป็นต้น ข้อที่กระดูกอ่อนสึกกร่อนจะมีอาการปวด, บวม แต่ปัญหาสำคัญของกระดูกอ่อน คือ ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ถ้าสึกไปแล้วก็จะเป็นถาวรจึงมีความสำคัญที่ต้องรักษา ก่อนที่กระดูกอ่อนจะสึกหรอข้อไหล่ : เส้นเอ็นฉีกขาด, ข้อหลุดหรือเคลื่อนข้อมือ : พังผืดกดทับเส้นประสาท, ปวดเรื้อรังนอกจากกระดูก อ่อนแล้ว จะมีหมอนรองกระดูกเข่า …

คำแนะนำสำหรับการส่องกล้องข้อเข่า Read More »

Scroll to Top