แจ้งเตือนการแพร่ระบาดและแนวทางการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่มาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน


Global Epidemic of 2019-nCoV ตอนที่ 1

Global Epidemic of 2019-nCoV ตอนที่ 2

Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia

Screening and Management of Patient with Possible Severe Acute Respiratory Syndrome Flow

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคปอดอกัเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 (ฉบับ 13 มกราคม 2563)

ตารางเปรียบเทียบระบบตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Pathogen Detection)

Pnuemonia in Wuhan 1

Pnuemonia in Wuhan 2

Pnuemonia in Wuhan 3

Pnuemonia in Wuhan 4

Pnuemonia in Wuhan 5

แนวทางการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา กรณีโรคปอด อักเสบจาก เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่ กทม.

Infection Prevention and Control for nCoV 2019

แนวทางการส่งต่อ กรณีผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อ Novel Coronavirus 2019 ในเขต กรุงเทพมหานคร

Estimating the potential total number of novel Coronavirus cases in Wuhan City, China

สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (Novel coronavirus 2019)

แนวทางการประสานงานเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรณีพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) และ ผู้สัมผัส Novel Coronavirus 2019

แนวทางการประสานงานเมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน Novel coronavirus 2019 (Patient under investigation: PUI)

Pneumonia from 2019-nCoV ตอนที่ 1

Pneumonia from 2019-nCoV ตอนที่ 2

Pneumonia from 2019-nCoV ตอนที่ 3

Pneumonia from 2019-nCoV ตอนที่ 4

Pneumonia from 2019-nCoV ตอนที่ 5

Flow ในการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China

Novel Coronavirus (2019-nCoV) SITUATION REPORT - 3 23 JANUARY 2020

การประเมินเบื้องต้นแบบเรียลไทม์ของลักษณะทางระบาดวิทยาของการติดเชื้อไวรัส Novel coronavirus เมืองหวู่ฮั่นประเทศจีน ณ วันที่ 22 มกราคม 2020

เตือนภัยด่วนสำหรับผู้ที่เข้าออกประเทศจีนเวลานี้

จากการระบาดของโรคปอดอักเสบที่เริ่มที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งต่อมาพบว่าเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) ซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรม 70% คล้ายเชื้อที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคซารส์ (SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome) เมื่อเกือบยี่สิบปีก่อน และพบว่าเชื้อนี้สามารถติดต่อระหว่างบุคคลได้ ตลอดจนการพบผู้ติดเชื้อทั้งในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ สำหรับประเทศจีนยังพบผู้ติดเชื้อนี้ในนครปักกิ่ง และในมณฑลกวางตุ้งด้วย ทำให้หน่วยงานทางสาธารณสุขมีความกังวล จึงขอให้ผู้เดินทางเข้าออกประเทศจีนเพิ่มความระมัดระวัง กล่าวคือ หากสามารถเลื่อนการเดินทางในช่วงนี้ได้ก็ขอให้เลื่อน แต่ถ้าเลื่อนไม่ได้ ก็ขอให้หลีกเลี่ยงการไปตลาด โรงพยาบาล หรือสัมผัสกับสัตว์ ขอให้ล้างมือบ่อยๆ และใส่หน้ากากอนามัยด้วย สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีน (หรือประเทศอื่นที่มีข่าวการระบาดของโรคนี้) ให้สังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการไข้หวัดหายใจลำบาก ให้พบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้