Triage agreement in BDMS Trauma Registry

พวกเราที่ทำงานห้องฉุกเฉิน ที่ต้องดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่เป็น COE คงจะคุ้นกับระบบ Trauma Registry อยู่แล้วและทุกคนต้องเคยประเมินอาการผู้ป่วยที่เราเรียกว่า Triage กันอย่างแน่นอน

แต่ทราบกันหรือไม่ว่าแพทย์พยาบาลประเมินอาการผู้ป่วยเหมือนกันหรือต่างกันเพียงไร ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพได้ไปดูข้อมูลที่บันทึกไว้ ได้ผลดังในตารางข้างล่างนี้ คือพบความสอดคล้องกันสูงถึง 96.3% ทีเดียว

ซึ่งถือว่าดีมาก ในขณะที่มีความไม่สอดคล้องแบบที่คุณพยาบาลประเมินความรุนแรงต่ำกว่าที่แพทย์ประเมิน มีเพียง 2.5% ซึ่งก็อยู่ในขั้นที่เรียกว่าดีเช่นเดียวกัน ถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสรุปว่าเรามี Under triage

เพียง 2.5% ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี แต่จริงๆแล้วการสรุป Under หรือ Over triage นั้น ต้องนำมาตรฐานในการ triage มาจับ ว่าสาเหตุของการ triage ที่ไม่ตรงกันนั้นเกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากบางครั้งการยึดค่า

มาตรฐานที่ต่างกัน อาจทำให้การ triage นั้นได้ค่าที่ต่างกัน สำหรับโรงพยาบาลในเครือของเราทั้งหมดนั้น ใช้ค่ามาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยแบบเดียวกัน ซึ่งมีการประกาศเป็น guideline ในการดูแลผู้ป่วย

trauma ไว้แล้ว จึงอาจจะตั้งสมมติฐานได้ว่า ทั้งแพทย์และพยาบาลอาจจะยังไม่รับทราบหรือคุ้นเคยกับมาตรฐานดังกล่าว จึงได้นำไปสู่การใช้มาตรฐานในการประเมินที่ต่างกัน หรือ มีความเข้าใจผิดในบางประเด็น

ทำให้ผลการประเมินออกมาแตกต่างกัน ซึ่งคงต้องช่วยกันค้นหาและศึกษาข้อมูลเพื่อตอบคำถามนี้ด้วยกัน

ตาราง เปรียบเทียบผลการประเมินอาการผู้ป่วยบาดเจ็บโดยแพทย์และพยาบาล

research weekly 01 1

data from February 2018 to January 2019
pink cells = under triage 140 of 5597 = 2.5%
green cells = OK 5390 of 5597 = 96.3%

Authors: ชัยยศ คุณานุสนธิ์, ศุภลาภ ภาสุรวณิช และวรุตม์ วิเศษจินดา

Scroll to Top