รู้จักรูปแบบของข้อมูล

ข้อมูล คือ การแทนค่าสิ่งต่างๆ ให้มีความเข้าใจตรงกัน ในชีวิตประจำวันเราพบเจอกับปริมาณข้อมูลมหาศาล

บทความนี้จะนำเสนอให้ผู้อ่านทำความเข้าใจกับคุณลักษณะของข้อมูล โดยสามารถจำแนกออกมาได้ 2 ลักษณะ คือ

Qualitative Data (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) คือ เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะที่แตกต่างกัน จะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเลขโดยตรง เช่น เพศ, เชื้อชาติ, ชนิดของโรค

Quantitative Data (ข้อมูลเชิงปริมาณ) คือ เป็นข้อมูลที่แสดงความแตกต่างในเรื่องปริมาณหรือขนาด ในลักษณะของตัวเลขโดยตรง เช่น อายุ, ส่วนสูง, น้ำหนัก

ในการวิจัยวิธีการวิเคราะห์การนำเสนอข้อมูลทั้งสองประเภทจะแตกต่างกัน

  • ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะวิเคราะห์และนำเสนอด้วยค่าจำนวนและร้อยละจึงจะเหมาะสม เช่น เพศชาย 60% เป็นต้น
  • ข้อมูลเชิงปริมาณ จะวิเคราะห์และนำเสนอด้วยค่าเฉลี่ยจึงจะเหมาะสมกว่า เช่น อายุเฉลี่ย 35 ปี เป็นต้น

รูปแบบของข้อมูลยังมีประโยชน์อีกมากมาย หากรู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น จะทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลที่เรามีอยู่อย่างมหาศาลได้

Authors: Warut Chaiwong

Scroll to Top