ระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับการจัดสรรแพทย์เฉพาะทาง (Business Intelligence System for Medical Specialist Allocation)

ระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับการจัดสรรแพทย์เฉพาะทาง (Business Intelligence System for Medical Specialist Allocation) เป็นระบบที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จัดทำขึ้นโดยออกแบบและพัฒนาให้มีระบบธุรกิจอัจฉริยะที่ช่วยในการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้อย่างเหมาะสม

โดยระบบนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแพทย์ที่สังกัดโรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และข้อมูลความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยของแพทย์แต่ละท่านมาจัดทำ เป็น model เพื่อใช้ประกอบการ ตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดสรรแพทย์เฉพาะทางให้ไปรักษาตามที่แต่ละ โรงพยาบาลร้องขอโดยมีการจัดอันดับแพทย์ที่มีความเหมาะสมจากมากไปน้อยได้ รวมถึงผู้ใช้ยังสามารถปรับแต่งค่าน้ำหนักของปัจจัย (factor) ต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมของแพทย์ได้ด้วยตัวเอง

จากการทดสอบพบว่าระบบนี้มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้เนื่องจาก ผ่านกระบวนการตรวจสอบเพื่อคัดกรองและปรับปรุงข้อมูลที่มีความผิดปกติ ที่สำคัญคือ ยังสามารถใช้ model นี้ในการพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น โดยให้แพทย์ที่มีค่าเฉลี่ย น้ำหนักสัมพัทธ์ลดลงไปเรียนรู้หรือไปฝึกงานในโรงพยาบาลที่มีค่าเฉลี่ย น้ำหนักสัมพัทธ์มากกว่าเพื่อจะได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น และทำให้เพิ่มจำนวนแพทย์ที่มีความสามารถมากขึ้น สามารถจัดสรรไปช่วยเครือข่ายได้มากขึ้น

การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับการจัดสรรแพทย์เฉพาะทาง (Business Intelligence System for Medical Specialist Allocation) นี้จัดทำด้วยโปรแกรม Quick view โดยได้นำ model ในการจัดสรรแพทย์เฉพะทางจากงานวิจัย ของ ดร.นันทนา ศุภพิชญ์นาม ผู้จัดการอาวุโสองค์กรแพทย์ ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มาประยุกต์พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence; BI) ขึ้นมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจและการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจึงได้สนับสนุนในการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้สนใจเข้าใช้โปรแกรม : http://bit.ly/324MlwC

ตัวอย่าง : ระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับการจัดสรรแพทย์เฉพาะทาง

81e74d678581a3bb7a720b019f4f1a93

ประเภทงาน : วรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) เจ้าของ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จำกัด (มหาชน)

ชื่อผู้ประดิษฐ์ : 1.ดร.นันทนา ศุภพิชญ์นาม 2. นายพุฒิพงศ์ สวาทะสุข / Authors : ดร.นันทนา ศุภพิชญ์นาม ธิติมา วิริยา

Scroll to Top