ขนาดตัวอย่างในงานวิจัยทางสุขภาพ ตอนที่ 1 “ทำไมต้องคำนวนขนาดตัวอย่าง”

นการทำงานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยมักให้ความสนใจกับขนาดตัวอย่างเป็นอันดับแรก โดยมีเหตุผลคล้ายกัน คือ ต้องการประเมินความเป็นไปได้ว่าจะสามารถเก็บข้อมูลได้ตามจำนวนที่คำนวณได้หรือไม่ โดยอาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญว่า

ทำไมถึงต้องคำนวณขนาดตัวอย่างให้เหมาะสมกับงานวิจัยที่ทำการศึกษาอยู่?

research weekly 19

ความจริงแล้วเหตุผลหลักที่จะต้องคำนวณขนาดตัวอย่างมีอยู่ 3 ข้อ ดังนี้

1.เพื่อตอบคำถามการวิจัย ในการทำวิจัยเรามักจะตั้งคำถามและมีสมมติฐานงานวิจัยอยู่แล้ว แต่ถ้าเราเก็บข้อมูลไม่เพียงพอเพื่อที่จะตอบคำถามงานวิจัย เราอาจจะต้องเสียเวลาและทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญเป็นอันดับแรกที่จะต้องพิจารณา

2.เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อนี้เป็นข้อที่นักวิจัยส่วนใหญ่กังวลและมักจะใช้เป็นเหตุผลหลักในการคำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัย ทำให้วางแผนการดำเนินการวิจัยได้รัดกุมมากยิ่งขึ้น

3.เพื่อจริยธรรมการวิจัย เนื่องจากการวิจัยเป็นการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคน หากเก็บจำนวนตัวอย่างมากเกินไปอาจจะเป็นการรบกวนผู้ร่วมวิจัยเกินความจำเป็นและ เพิ่มความเสี่ยงในการปกป้องความลับของข้อมูลด้วย แต่หากเก็บจำนวนตัวอย่างมาน้อยเกินไปจนไม่สามารถตอบคำถามงานวิจัยได้ก็เป็นการทำให้ผู้ร่วมงานวิจัยเสียเวลาและมีความเสี่ยงโดยไม่เกิดประโยชน์

–ติดตามตอนต่อไป–

Authors : วรุฒ ชัยวงษ์

Scroll to Top