การพัฒนาคุณภาพ The Bangkok Medical Journal

วารสาร The Bangkok Medical Journal เป็นวารสารของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ ค.ศ. 2011 ปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index : TCI) ซึ่งสามารถใช้ในการขอตำแหน่งวิชาการ หรือสำหรับการจบการศึกษาระดับปริญญาโท ปัจจุบันมีผู้อ่านทั้งแบบรูปเล่มและออนไลน์กว่า 25,000 คน ใน 10 กว่าประเทศ ข้อมูลการ Download วารสาร ณ เดือนกันยายน 2562

research weekly 16

มีการนำบทความจากวารสารไปอ้างอิงในการทำงานวิจัยกว่า 68 ครั้ง ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นว่าวารสาร มีบทความที่มีมาตรฐานทางวิชาการ โดยทางกองบรรณาธิการวารสารได้มีแผนการพัฒนาคุณภาพ และเนื้อหาทางวิชาการของวารสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำวารสารเข้าไปสู่ฐานข้อมูล Scopus / Pubmed ต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล วารสารใช้ระบบการส่งบทความและพิจารณาแบบออนไลน์ ซึ่งเอื้อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ในปีนี้ วารสารกำลังปรับระบบดังกล่าวจากเดิมที่ใช้ OJS – Open Journal Submission มาเป็นระบบ Thai Jo เพื่อให้สอดคล้องกับวารสารอื่นๆใน TCI และ ACI อันจะทำให้ผู้อ่านในภูมิภาคเข้าถึงวารสารได้ง่ายขึ้น

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเนื้อหาและข่าวสารต่างๆได้ที่ www.bangkokmedjournal.com หรือคำแนะนำมาได้ที่ [email protected]

Authors : สมเกียรติ ตนภู ,อทิตยา สัมพันธสิทธิ์

Scroll to Top