แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

โครงการ "การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่บุคลากรในเครือ BDMS
และประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย (Promoting Health Literacy in BDMS and community networks)"

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ทั้ง 5 องค์ประกอบ
คือ การเข้าถึง เข้าใจ ไต่ถาม ตัดสินใจและนำไปใช้ได้

Scroll to Top