Vaccine COVID-19 เข็มที่ 4

28 ต.ค. 2564 – ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ เพิ่มเติมแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องในระดับปานกลางหรือรุนแรงอาจต้องฉีดวัคซีน mRNA COVID-19 ครั้งที่ 4 หลังฉีดครั้งที่ 3 เป็นเวลา 6 เดือน

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา CDC อนุญาตวัคซีนเข็มที่สามสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องในระดับปานกลางและรุนแรง โดยสังเกตว่าผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมีการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่ไม่ค่อยดีหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนครบสองเข็ม และพบว่าผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีจำนวนมากที่มีการติดเชื้อโควิด19 และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

“ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องในระดับปานกลางและรุนแรง และมีอายุ ≥18 ปี ที่ได้รับวัคซีน mRNA COVID-19 ครบสองเข็มและได้รับวัคซีน mRNA เพิ่มเติมเข็มที่สาม ควรได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 เป็นบูสเตอร์โดส COVID-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna หรือ Janssen) อย่างน้อย 6 เดือน หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่สามมาแล้วนานมากกว่า 6 เดือน” CDC กล่าวในแนวทางการฉีดวัคซีนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ “ดังนี้ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องในระดับปานกลางและรุนแรงอาจได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 4 โดส”

CDC กล่าวว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับรุนแรงหรือปานกลางคิดเป็นประมาณ 3% ของประชากรสหรัฐ ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวประกอบไปด้วย ผู้ที่ได้รับการรักษามะเร็งแบบลุกลามสำหรับเนื้องอกหรือมะเร็งในเลือด ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวีระยะลุกลามหรือไม่ได้รับการรักษา ผู้ป่วยที่กำลังรับการรักษาด้วยคอร์ติโคสเตียรอยด์ขนาดสูงหรือยาอื่นๆ ที่อาจไปกดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์

ข้อควรพิจารณาในการใช้วัคซีนเสริม วัคซีนป้องกันโควิด-19

คำแนะนำสำหรับการใช้วัคซีนเสริมสำหรับโควิด-19 เพียงครั้งเดียวหลังจากฉีดวัคซีนครบแล้ว

  • ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนชนิด mRNA (Pfizer-BioNTech หรือ Moderna):

o ผู้ที่มีอายุ ≥50 ปี และผู้ที่อายุ ≥18 ปีในสถานดูแลระยะยาวควรได้รับวัคซีนกระตุ้น COVID-19 หนึ่งโดส (Pfizer-BioNTech, Moderna หรือ Janssen) ≥6 เดือนหลังจากฉีดชุดวัคซีน mRNA ครบแล้ว

o บุคคลอื่นๆ ที่มีอายุ ≥18 ปี อาจได้รับวัคซีนเสริมวัคซีน COVID-19 หนึ่งโดส (Pfizer-BioNTech, Moderna หรือ Janssen) ≥6 เดือนหลังจากฉีดวัคซีน mRNA ครบแล้ว โดยพิจารณาจากประโยชน์และความเสี่ยงของแต่ละคน

  • ผู้ที่มีอายุ 18 ปีที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกของ Janssen ควรได้รับวัคซีนกระตุ้นโควิด-19 หนึ่งโดส (Pfizer-BioNTech, Moderna หรือ Janssen) ≥2 เดือนหลังจากให้ยา Janssen เริ่มแรก

• ปัจจุบันไม่แนะนำให้ใช้ยาเสริมในผู้ที่มีอายุ <18 ปี

Resource

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html#considerations-covid19-vax-booster

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html#overview-covid19-vax-recommendations

Scroll to Top