Category: ธาลัสซีเมีย

ธาลัสซีเมีย

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

พบ ประเทศไทยเป็นพาหะโรคธาลัสซียเมียมากถึงร้อยละ 30-40 ของประชากรหรือประมาณ 18-24 …

อ่านต่อ
ธาลัสซีเมีย

8 คำถามที่อยากรู้เมื่อลูกเป็นธาลัสซีเมีย

ธาลัสซีเมียคืออะไร ? คำว่า ธาลัสซีเมีย นั้น …

อ่านต่อ
Scroll to Top