โรคประสาทวิตกกังวล : (การรักษา)

การรักษาโรคประสาทวิตกกังวล มี 2 วิธี คือ วิธีการที่ไม่ใช้ยาและวิธีการที่ใช้ยา

          สำหรับการรักษาแบบไม่ใช้ยา จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคนี้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อที่จะคิคได้ดี มองโลกในแง่ดี รู้จักการเผชิญปัญหาแบบที่ไม่เคร่งเครียดแบบเดิม มีวิธีการตรวจสอบความคิดและการประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง รู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง และมีโอกาสได้ระบายอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งฝังอยู่ในจิตใจส่วนลึกออกมา รู้จักการผ่อนคลายความคิดตนเอง ทำให้จิตใจสงบด้วยตนเองได้ ผู้ป่วยจะกลับไปดำเนินชีวิตด้วยวิธีการใหม่ๆ ซึ่งสามารถต่อสู้กับปัญหาได้ดีกว่าเดิม การรักษาแบบไม่ใช้ยานี้อาจทำเป็นรายบุคคล หรือ ทำเป็นกลุ่มก็ได้ เรียกการรักษาแบบนี้ว่า”จิตบำบัด”

          ส่วนการรักษาแบบใช้ยา แพทย์อาจจะสั่งยาเพื่อช่วยรักษาโรคนี้ โดยฤทธิ์ของยาจะช่วยคลายความเครียดและความวิตกกังวล หรือ อาการทางร่างกายอื่นๆ ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top