โรคต่างๆ ที่เกิดในผู้สูงอายุ

ปัจจุบันจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ถือว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีอัตราการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ปัญหาทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญมากขึ้น ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โรคที่พบบ่อยคือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งโรคเหล่านี้จะทำให้เกิดภาวะทุพลภาพ ต่อทั้งตัวผู้ป่วยเองและผู้ที่ต้องดูแลรักษา นอกจากนี้แล้วภาวะหรือโรคบางอย่างจะมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญและรุนแรงขึ้น เช่น โรคสมองเสื่อม โรคกระดูกพรุน โรคขาดสารอาหารบางชนิด นอกจากภาวะทางกายแล้ว ภาวะทางจิตใจก็มีผลต่อการดำรงชีวิต ภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ สาเหตุมีมากมายอาจเกิดจากภาวะผิดปกติทางกาย ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น หรืออาจเกิดจากการที่ต้องอยู่คนเดียวตามลำพัง

          ดังนั้น การตรวจร่างกายประจำปีจึงมีความสำคัญในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงโรคต่างๆ ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลในเรื่องการออกกำลังกายเป็นประจำ การได้รับสารอาหารให้ครบถ้วน การมีกิจกรรมทางสังคม และการช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ควรมีแพทย์หรือพยาบาลประจำตัวเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ และมีที่พึ่งพิงเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย

ที่มา : นพ. ถนัด ไพศาขมาศ

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top