ศัลยกรรมตกแต่ง…คืออะไร?

ศัลยกรรมตกแต่ง หรือศัลยศาสตร์ตกแต่งเป็นสาขาวิชาหนึ่งของศิลยศาสตร์คือวิชาที่เกี่ยวกับการ ผ่าตัด โดยเน้นเฉพาะการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างที่จะปรากฏให้เห็นภายนอกร่างกายให้ดูปกติ (FORM) และมีการทำงานที่ดี (Function) โดยจะสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์นี้ออกเป็น 2 ส่วนคือ

1.ศัลยศาสตร์เสริมสร้าง (Reconstructure Plastic Surgery) เป็นการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติ ของรูปร่างหรือความพิการที่มีมาแต่กำเนิด หรือเกิดขึ้นภายหลังจากอุบัติเหตุ เช่น

  • การผ่าตัด แก้ไข ปากแหว่งเพดานโหว่
  • การผ่าตัด เนื้องอกบริเวณศรีษะและคอ
  • ศัลยกรรมอุบัติเหตุบริเวณใบหน้า
  • ศัลยกรรมทางมือ
  • อุบัติเหตุจากความร้อน (Burns) รวมทั้งความพิการที่ตามมา

2.ศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสวย (Cosmetic Plastic Surgery) คือการผ่าตัด เพื่อความสวยงามในคนที่ปกติให้ดูดีขึ้น เช่นการผ่าตัดเสริมจมูก, ตา 2 ชั้น ,ดึงหน้า ,เสริมหน้าอก ,การผ่าตัดด้วยเลเซอร์ เป็นต้น

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top