ความสำคัญของปะการัง

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ นอกจากป่าไม้ แร่ธาตุ สัตว์ป่าและแหล่งน้ำแล้ว ปะการังจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างหนึ่งที่อยู่ตามชายฝั่งทะเล เพราะแนวปะการังเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นำจำนวนมากมาย อีกทั้งเป็นแหล่งอาหารเพื่อการเจริญเติบโต เป็นแหล่งเพาะพันธุ์วางไข่และหลบภัยอีกด้วย นับได้ว่าแนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งสำหรับสัตว์น้ำด้วยกัน และส่งผลกระทบถึงมนุษย์เราด้วย นอกจากจะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล การประมง และมีส่วนช่วยรักษาสภาพสมดุลธรรมชาติของชายฝั่งแล้ว ทัศนียภาพอันสวยงามของแนวปะการังยังก่อให้เกิดคุณค่าอย่างมากต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะในประเทศเขตร้อน เช่น ประเทศไทย

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปะการังมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อยู่ตามชายฝั่งทะเล ทั้งประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ก็ยังมีปัจจัยที่มาทำให้เกิดความเสื่อมโทรมเสียหายต่อปะการังได้แก่ การลักลอบทำการประมง ระเบิดปลาในแนวปะการัง การค้าซากปะการัง ตลอดจนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หาไปดูปะการังแล้วไม่ระมัดระวัง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการัง

หากท่านได้เห็นความสำคัญของปะการัง ดังที่ได้กล่าวแล้วโปรดได้ช่วยกันปลุกจิตสำนึกของคนใกล้ชิดและลูกหลานให้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรปะการัง ซึ่งนับว่าก็จะน้อยลงไปทุกที และช่วยกันต่อต้านการใช้ประโยชน์จากปะการังในทางที่ผิดนะคะ

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top