Tags :: ultrasound

อัลตราซาวด์

อัลตราซาวด์ เป็นการตรวจวิเคราะห์โดยการใช้เคลื่อนเสียงความถี่สูง โดยมีหลักการคือ การส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกจากเครื่องอัลตราซาวด์ ผ่านผนังหน้าท้องเข้าไปภายในช่องท้อง

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ