Tags :: skeletal system

ระบบโครงกระดูกของมนุษย์

ระบบโครงกระดูกของมนุษย์(skeletal system) มีวิวัฒนาการมาอย่างสลับซับซ้อนแต่หลักฐานจากการศึกษากายวิภาคเปรียบเทียบพบว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดล้วนมีพัฒนาการของระบบโครงกระดูกที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่เป็นตัวอ่อนหรือเอ็มบริโอเมื่อแรกคลอด

22 มกราคม 2563
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ