Tags :: heatstroke

เรื่องของ “น้ำ” ในฟุตบอลโลก

ผมคงจะไม่ได้พูดถึงภาวะน้ำมากหรือน้ำน้อยที่เกิดในแต่ละประเทศทั่วโลก หรือน้ำมากในภาคเหนือของประเทศไทยที่ทำความเดือดร้อนอย่างมากมายในพื้นที่หลายจังหวัด มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมหาศาล เป็นบทเรียนราคาแพงที่พวกเราต้องเรียนรู้

10 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ