Tags :: abdominal cavity

ช่องท้อง

ช่องท้อง (abdominal cavity) เป็นช่องลำตัวในร่างกายมนุษย์ และสัตว์อื่นๆ ซึ่งบรรจุอวัยวะภายใน ตั้งอยู่ใต้ช่องอก และเหนือช่องเชิงกราน อวัยวะที่อยู่ในช่องท้อง

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ