Tags :: Virtual Colonoscopy

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ด้วยการใช้ภาพเสมือน (Virtual Colonoscopy)

จาก ข่าวการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ของ ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี หลายท่านคงสงสัยว่า เราใช้เทคโนโลยีใดในการตรวจ มาลองทำความเข้าใจกันดูนะครับ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ