Tags :: Tuberculosis

วัณโรค

วัณโรค (tuberculosis) เป็น โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เล็กมาก ติดต่อสู่มนุษย์โดยการสูดอากาศที่มีตัวเชื้อนี้เข้าไป ซึ่งเชื้อโรคชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือมีความคงทนต่ออากาศแห้ง ความเย็น ความร้อน สารเคมี

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ