Tags :: Spinal fixation

โลหะที่ใช้ยึดตรึงกระดูกสันหลัง

ปัจจุบันพบว่าการใช้โลหะยึดกระดูกสันหลัง (Spinal fixation) จะสามารถทำให้เกิดความแข็งแรงต่อบริเวณกระดูกสันหลังที่ทำการผ่าตัดทำให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยเร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ข้อเสียของการยึดตรึงกระดูกสันหลัง คือ อันตรายต่อเส้นประสาท

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ