Tags :: Proton-pump Inhibitors (PPIs)

Proton-pump Inhibitors (PPIs)

จากชีวิตประจำวันที่ต้องเร่งรีบ และแข่งขันกับเวลา คนไทยจึงเลือกที่จะงดรับประทานอาหารบางมื้อ หรือ รับประทานนอกเวลาปกติ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการมีภาวะแผลในกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอาหารอักเสบที่ค่อนข้างสูง หรือที่คนทั่วไปมักจะมีอาการที่เรียกว่า หิวก้อปวด

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ