Tags :: Helicobacter pylori

เฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร

เฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร เชื้อ แบคทีเรีย "เฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร" (Helicobacter pylori) เข้าสู่กระเพาะได้โดยการกลืนเข้าไป หรือขย้อนเชื้อจากลำไส้มาอยู่ในกระเพาะอาหาร

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ