Tags :: Breast Augmentation

การเสริมหน้าอก, เสริมเต้านม (Breast Augmentation)

เป็นการผ่าตัดเพื่อเพิ่มขนาดของเต้านมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งการเพิ่มขนาดหน้าอกนี้ก็เพื่อ

28 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ