Tags :: ไตวายเรื้อรัง

ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

โรคไตวายเรื้อรังมีหลายระยะ ระยะเริ่มแรกอาการจะน้อยมาก แต่เมื่อเป็นจนถึงระยะปานกลาง และระยะรุนแรง อาการจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

22 มีนาคม 2561

ไตวายเรื้อรัง

การปฏิบัติตัวประจำวันที่สำคัญในผู้ป่วย คือ การลดปริมาณอาหารโปรตีนที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์ และไข่ ลดโปรตีนจากพืช เช่น ถั่ว ถ้ามีอาการบวม หรือมีความดันเลือดสูง ก็ต้องงดของเค็มให้ทานแต่อาหารที่จืด ๆ สำหรับผลไม้ก็รับประทานได้นิดหน่อยแต่ลดปริมาณลง ส่วนพวกแป้ง

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ