Tags :: ไข้ไทฟอยด์

โรคฤดูร้อน

ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเฝ้าระวังหลายโรคด้วยกัน โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เนื่องจากฤดูร้อนเป็นฤดูที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรค ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเฝ้าระวังหลายโรคด้วยกัน

10 เมษายน 2560

ไข้ไทฟอยด์

ไข้ไทฟอยด์เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ในอดีตเคยเป็นโรคที่มีความสำคัญต่อวงการสาธารณสุขไทย

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ