Tags :: โรคไข้สุกใส

โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 4: โรคไข้สุกใส

โรคไข้สุกใสเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ วาริเซลลา (Varicella virus) หรือ ฮิวแมนเฮอร์ปี่ไวรัส ชนิดที่ 3 (Human herpes virus type 3) ซึ่งเป็นเชื้อเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคงูสวัด ไวรัสชนิดนี้ติดต่อโดยการหายใจ ไอ จามรดกัน

10 พฤศจิกายน 2561
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ